Наукова школа
“Розвиток життєтворчості особистості”

Науковий керівник  Ямницький Вадим Маркович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Рівненський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського (1990 р.), спеціальність “Математика і фізика”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук “Вплив емоціогенних ситуацій на творчу діяльність учнів” за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія (1993 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук “Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості в дорослому віці” за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія (2005 р.).

В. М. Ямницький – автор понад 110 наукових і навчально-методичних праць: статті у фахових виданнях, монографії, навчальні посібники. Головні з них:

 1. Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості / В. М. Ямницький // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2005. – Вип. 662. – С. 166–171.
 2. Психологічні особливості розвитку життєтворчої активності особистості: експериментальний аспект / В. М. Ямницький // Педагогіка і психологія професійної освіти. – № 4. – 2005. – С. 132–140.
 3. Життєва криза дорослого віку як мотиватор життєтворчої активності особистості / В. М. Ямницький // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: психологічні науки. – Серія 12. – 2005. – Випуск 6 (30). – С. 7–15.
 4. Теоретичні аспекти технології розвитку життєтворчої активності особистості / В. М. Ямницький // Гуманітарні науки. – № 2. – 2005. – С. 48–54.
 5. Особистість і сутність у психології життєтворчості / В. М. Ямницький // Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України “Наука і освіта”. – № 3-4. – 2006. – С.72–74.
 6. Розвиток життєтворчої активності особистості: теорія та експеримент : монографія / В. М. Ямницький. – Одеса: ПНЦ АПН України – СВД Черкасов М. П., 2006. – 362 с.
 7. Життєтворчість і психотерапія / В. М. Ямницький // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – 2007. – Вип.3-4. – С.75–80.
 8. Психотерапія у сутнісному вимірі / В. М. Ямницький // Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України “Наука і освіта”. – 2007. – № 1-2. – С.43–45.
 9. Типологія життєвих криз дорослого віку в контексті проблеми життєтворчості особистості / В. М. Ямницький // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – 2007. – № 13. – С.130–133.
 10. Системний аналіз феномена життєтворчості особистості / В. М. Ямницький // Психологія і суспільство. – 2009. – № 4. – С.145–152.
 11. Професійний розвиток особистості в контексті психології життєтворчості / В. М. Ямницький // Освіта регіону. Психологія, політологія, комунікації. – Рівне: ун-т “Україна”. – 2010. – С.94-96.

Проблематика наукової школи. Теоретичне обґрунтування та практичне (технологічне) забезпечення розвитку життєтворчої активності особистості.

Вектори пошуку: конкретизація й обґрунтування теоретико-методологічних і методичних засад розвитку життєтворчої активності особистості; здійснення системного вивчення феномена життєтворчості на основі системного моделювання; концептуалізація феноменів “життєтворчість”, “життєтворча активність” особистості; визначення психологічних чинників розвитку життєтворчої активності; обґрунтування, розробка й експериментальна апробація технології розвитку життєтворчої активності особистості; виявлення закономірностей й тенденцій розвитку життєтворчої активності особистості в умовах цілеспрямованого психологічного впливу.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом В. М. Ямницького:

 1. Петренко Г. К. Розвиток координаційних здібностей учнів 5-6 класів у процесі навчання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення / Г. К. Петренко; Миколаїв. держ. пед. ун-т. – Миколаїв, 2002.
 2. Савчук Л. О. Формування комунікативних умінь у дітей шестирічного віку із затримкою психічного розвитку : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Л. О. Савчук; Ін-т спец. педагог. АПН України. – К., 2006.
 3. Бабак К. В. Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія / К. В. Бабак; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2011.
 4. Демчук О. О. Психологічні чинники формування життєвої компетентності майбутніх практичних психологів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія / О. О. Демчук; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2013.

Керівництво держбюджетними темами

 1. Розвиток життєтворчої активності особистості (№держ. реєстр. 0109U000499). Термін виконання 2009 – 2010 рр.
 2. Розвиток життєвої компетентності особистості (№держ. реєстр. 0111U001029). Термін виконання 2011-2012 рр.

Наукова школа
“Філософсько-релігієзнавчі проблеми християнства”

Науковий керівник  Шугаєва Людмила Михайлівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Сиктивкарський державний університет (1983 р.), спеціальність “Історія” .

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук “Релігійні вірування і соціальна практика духоробів” за спеціальністю 09.00.06 – теорія і історія релігії вільнодумства та атеїзму (1993 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук “Православне сектантство в Україні: суспільно-духовні витоки, особливості трансформації” за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (2007 р.).

Л. М. Шугаєва – автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць: монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, матеріали і тези конференцій. Основні з них:

 1. Православне сектанство в Україні: особливості трансформації : [монографія] / Л. М. Шугаєва ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди, Рівн. ін-т слов'янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне, 2007. – 318 с.
 2. Духовні християни-містики в Україні : історіософська ретроспектива / Л. М. Шугаєва ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди, РДГУ. – Рівне : [Вид. О. Зень], 2008. – 71 с.
 3. Особливості соціалізації православного сектантства у незалежній Україні / Л. М. Шугаєва // Релігія та соціум : міжнар. часопис. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – № 1 (3). – С. 119–123.
 4. Православна церква і позацерковне релігійне об'єднання "Істинно-православна церква" в контексті сучасних суспільних трансформацій : проблеми і перспективи / Л. М. Шугаєва // Релігія та соціум : міжнар. часопис. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – № 2 (4). – С. 120–126.
 5. Релігії світу : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / Л. М. Шугаєва. – К. : Академвидав, 2011. – 253 c.
 6. Идейно-мировозренческая трансформация православного сектанства в Украине / Л. М. Шугаева // Современные проблемы изучения истории церкви : междунар. науч.-практ. конф.: тезисы докл. – М. : МГУ, 2011. – С. 294–297.
 7. Православні трансформації : Істинно православна церква / Л. М. Шугаєва // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія "Філософські науки". – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 59. – С. 14–19.
 8. Релігійні меншини історичного християнства / Л. М. Шугаєва // Історія релігій в Україні: в 10-ти т. – К. : Український видавничий консорціум, 2011. – Т. 7 : Релігійні меншини України. – С. 169–216.
 9. Римо-католицька церква у 1939-1941 рр. на Волині: під репресивним тиском тоталітаризму / Л. М. Шугаєва // Україна і Ватикан : зб. наук. праць. – Галич-Івано-Франків.-К., 2011. – Вип. IV : Державно-церковні відносини в контексті досвіду об'єднаної Європи. – С. 162–167.
 10. Ритуал і богослів’я в українському православному містичному сектантстві ХVІІІ – ХХ ст. / Л. М. Шугаєва // Християнські міжконфесійні взаємини : загальноєвропейський та український досвід : матеріали Міжнар. наук. конф. – Галич: Інф.-вид. від. Нац. заповідника “Давній Галич”, 2012. – С. 34–39.
 11. Вияви народної релігії в духовному християнстві України / Л. М. Шугаєва // Аврамічні релігії в Україні : історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини : матеріали наук. конф. – Галич: Інф.-вид. від. Нац. заповідника “Давній Галич”, 2013. – С. 67–72.
 12.  Релігійні спільноти православного походження в Україні в ХХІ столітті : соціокультурний контекст / Л. М. Шугаєва // Релігія та соціум : міжнар. часопис. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. – № 2 (10). – С. 53–58.

Проблематика наукової школи. Філософсько-релігієзнавчі проблеми християнства (історія та філософія релігії, політика і релігія).

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Л. М. Шугаєвої:

 1. Булига І. І. Особливості трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду Другої світової війни : автореф. дис. …канд. філос. наук: 09.00.11 – релігієзнавство / І. І. Булига; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2010.
 2. Мишков В. Я. Еволюція та тенденції розвитку старообрядництва в Україні : автореф. дис. …канд. філос. наук: 09.00.11 – релігієзнавство / В. Я. Мишков; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2013.

Наукова школа
“Історія слов’янських народів”

Науковий керівник  Постоловський Руслан Михайлович, кандидат історичних наук, член-кореспондент Академії педагогічних і соціальних наук, член-кореспондент Міжнародної слов’янської академії, заслужений діяч науки і техніки України, президент Центру міжнародних геополітичних систем, міжрегіональних політичних проблем, регіональних проблем надрокористування “Геополітика”, професор кафедри всесвітньої історії, ректор Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут (1972 р.), спеціальність “Історія” .

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук “Розвиток інтернаціонального співробітництва між молодіжними організаціями СРСР і ЧССР в процесі соціалістичної інтеграції (1969-1977 рр.)” за спеціальністю 09.00.02 – теорія наукового комунізму (1982 р.).

Р. М. Постоловський – автор понад 300 наукових праць: статті у фахових виданнях, монографії, підручники і навчальні посібники з грифом МОН України. Головні з них:

 1. Основи конституційного права : навч.посіб. / Р. М. Постоловський, Є. Б. Тихомирова, Л. О. Шелюк [та ін.]; за ред.: Р. М. Постоловського, Є. Б. Тихомирової; М-во освіти і науки України, РІС КСУ. – К., 1997. – 106 с.
 2. Історія західних та південних слов'ян: XX століття: навч. посіб./ Р. М. Постоловський, Є. П. Пугач, С. Ю. Страшнюк. – Харків, 1998. – 340 с.
 3. Короткий довідник з комплексного країнознавства: (методика країнознавчих досліджень, основні поняття та визначення, країни, персоналії) / Р. М. Постоловський, М. Д. Будз, С. С. Троян. – К., 2000. – 120 с.
 4. Світ на зламі епох: історія кінця XIX – середини ХХ ст.: навч. посіб. для студ. вузів / Р. М. Постоловський, С. С. Троян, В. Ф. Федорак ; М-во освіти і науки України. – К., 2000. – 240 с.
 5. Алмаз / Р. М. Постоловський, Е. І. Черней, А. Д. Калько. – Рівне: РІС КСУ, 2001. – 104 с.
 6. Золото / Р. М. Постоловський, Е.І. Черней, А. Д. Калько. – Рівне: РІС КСУ, 2001. – 135 с.
 7. Платина / Р. М. Постоловський, Е. І. Черней, А. Д. Калько. – Рівне: РІС КСУ, 2001. – 84 с.
 8. Проблемы государственного регулирования системы недропользования в Украине / Р. М. Постоловский, Э. И. Черней, А. Д. Калько. – Ровно: РИС КСУ, 2001. – 166 с.
 9. Уран / Р. М. Постоловський, Е. І. Черней, А. Д. Калько. – Рівне: РІС КСУ, 2001. – 247 с.
 10. Драгоценные материалы / Р. М. Постоловский, Э. И. Черней, А. Д. Калько. – Ровно: РИС КСУ, 2002. – 464 с.
 11. Научные основы охраны недр / Э. И. Черней, Н. Г. Лустюк, Р. М. Постоловский [и др.]. – Рівне: ППДМ, 2006. – 476 с.
 12. Вища педагогічна освіта і наука України: історія сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область / Ред. рада вид.: В. Г. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол. тому : Р. М. Постоловський  (гол.) [та ін.]. – К.: Знання України, 2010. – 383 с.
 13. Рівненський державний гуманітарний університет: історія та розвиток (1940-2010 рр.)” / за ред. професора Р. М. Постоловського. – Рівне: Волинські обереги, 2012. – 316 с.

Відкриття, авторські свідоцтва,  патенти

 1. Закономерность количественного распределения минералов в техногенных россыпях / Р. М. Постоловский, Э. И. Черней, С. В. Кравец // Вісн. РДТУ. – Рівне, 2001.
 2. Явление глобально проявляющихся быстропротекающих геомеханических и термогидромеханических изменений в горных породах Мирового океана в период землетрясений и разработки месторождений углеродов / Р. М. Постоловский, Э. И. Черней, С. В. Кравец // Вісн. РДТУ. – Рівне, 2001. – Вип. 1(8).
 3. Закономерность количественного распределения минералов в техногенных золото- и алмазосодержащихся россыпях. Открытие № 214. Рег. № 257 от 17.10.2002 г. / Э. И. Черней, Р. М. Постоловский, О. Э. Черней [и др.]
 4. Свойство месторождений углеродов. Открытие. Рег. № 226, 25.01.2002 г. / Э. И. Черней, Р. М. Постоловский, С В. Кравец [и др.]
 5. Закономерная связь между понятиями территория государственная и государственная граница. Открытие. Рег. № 265 от 21.02.2003 г. / Э. И. Черней, Р. М. Постоловский, А. Д. Калько [и др.] (Приоритет 18 июня.2002 г.) ; (Приоритет 4 сент.2002 г. Рег. № 265).
 6. Закономерность снижения радиоактивности техногенных формаций при бактериальном выщелачивании урана. Открытие. Рег. № 318. Приоритет 26 дек.2003 г. / Э. И. Черней, Н. П. Сорока, А. Ф. Булат, С. Б. Тулуб, И. А. Садовников, Р. М. Постоловский, А. Д. Калько, Я. Б. Петривский, С. Р. Постоловский, О. Э. Черней.
 7. Закономерная связь между понятиями территория государственная и государственный терроризм. Открытие. Рег. № 305. Приоритет 27 июня2003 г. ; (от 12.05.2004) / Э. И. Черней, Н. П. Сорока, Р. М. Постоловский [и др.] (Открытия в области геополитики, диплом №20-S) // Вісн. РДТУ. – Рівне, 2003. – Вип. 3(22). – С. 23.

Проблематика наукової школи. Досліджуються теми політичної системи, соціальних питань, економічного розвитку, міжнародних взаємозв’язків між державами: історія розвитку країн Східної і Південної Європи; соціально-політичні і культурні взаємовідносини між західними, східними, південними слов’янами; процеси демократизації в країнах Східної і Південної Європи; встановлення ринкових відносин у слов’янських країнах; взаємозв’язки слов’янських народів з Україною; слов’янські народи в житті України.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Р. М. Постоловського:

 1. Сніжко В. М. Культура російських меншин в Україні: проблеми функціонування та розвитку (90-і роки ХХ ст.): автореф. дис. … канд.іст. наук: 17.00.01 –  теорія та історія  культури / В. М. Сніжко;  Київський державний університет культури і мистецтв. – К., 1999.
 2. Терешко Ю. М. Демократичний рух у Чехословаччині (1945-1968 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія / Ю. М. Терешко;  Ін-т археографії і джерелознавства НАН України. – К., 1999.
 3. Герман Н. В. Історико-педагогічний аспект проблеми безпеки життєдіяльності (на матеріалах літературно-педагогічної спадщини українських просвітителів кінця ХІХ – поч. ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Н.В.Герман; КНУ ім. Шевченка. – К., 2001.
 4. Слесаренко А. В. Антитоталітарні демократичні рухи в Чехословаччині (1969-1989 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук:  07.00.02 – всесвітня історія / А. В. Слесаренко;  Київ. славіст. ун-т. – К., 2007.
 5. Олексієвець Т. І. Формування та розвиток міст Чехії (1197-1305 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук:  07.00.02 – всесвітня історія / Т. І. Олексієвець ; Київ. славіст. ун-т. – К., 2007.
 6. Десятинчук І. О. “Празька весна” 1968 р.: становлення громадянського суспільства : автореф. дис. … канд. іст. наук:  07.00.02 – всесвітня історія / І. О. Десятничук ; Київ. славіст. ун-т. – К., 2007.
 7. Вєтрова І. М. Розвиток альтернативної середньої освіти у США (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова / І. М. Вєтрова. – К., 2007.
 8. Мартинчук І. І. Внутрішньополітичний розвиток Словацької республіки в контексті Євроатлантичної інтеграції (1992-2004 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук:  07.00.02 – всесвітня історія / І. І. Мартинчук ; Київ. славіст. ун-т. – К., 2010.
 9. Карпухіна Т. О. Відносини між українцями і поляками на початковому етапі Другої світової війни (вересень 1939 – червень 1941 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук:  20.02.22 – військова історія / Т. О. Карпухіна ; Нац.  ун-т “Львів. політех”. – Л., 2010.
 10. Троян П. С. Формування політики німецького колоніалізму (1841-1884 рр.) : автореф.  дис. … канд. іст. наук:  07.00.02 – всесвітня історія / П. С. Троян ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2010.
 11. Ворон О. П. Участь громадських організацій Чехословаччини у суспільно-політичному житті держави в 1918-1938 рр. : автореф. дис. … канд. іст. наук:  07.00.02 – всесвітня історія / О. П. Ворон  ;  Київ. славіст. ун-т. – К., 2010.
 12. Крет Р. М. Зовнішня політика Білорусі в умовах інтеграційних трансформацій Східної Європи : автореф. дис. … канд. політ. наук:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Р. М. Крет ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2010.
 13. Дзюбишина Н. Б. Педагогічний реформізм у Чехословаччині в міжвоєнний період (1918 – 1938 рр.) :  автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т / Н. Б. Дзюбишина. – Рівне, 2011.
 14. Михальчук Р. Ю. Голокост на території Рівненщини під час нацистської окупації (1941-1944 рр.): автореф.  дис. … канд. іст. наук:  07.00.01 – історія України / Р. Ю. Михальчук; Національний університет “Острозька академія”. – Острог, 2014.

Наукова школа
“Механіка деформівного твердого тіла”

Науковий керівник  Сяський Андрій Олексійович, доктор технічних наук, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Львівський державний університет (1969 р.), спеціальність “Механіка”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук “Концентрация напряжений в оболочках с конечною жесткостью на сдвиг” за спеціальністю 01.023 – теорія пружності і пластичності (1972 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук “Контактное взаимодействие анизотропных оболочек и пластин с тонкими упругими ребрами” за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла (1991 р.).

А. О. Сяський – автор понад 100 наукових праць: монографії, навчальні посібники, статті, матеріали і тези конференцій. Основні з них:

 1. Распределение напряжений около кругового отверстия в ортотропной сферической оболочке с конечной жесткостью на сдвиг / А. А. Сяський, Е. И. Лунь // Механика полимеров. – 1973. – №5. – С.879–883.
 2. Распределение напряжений возле отверстий в податливых на сдвиг анизотропных оболочках : монография / А. А. Сяський, Б. Л. Пелех. – К.: Наук. думка, 1975. – 200 с.
 3. Граничные условия для оболочки с отверстием, край которого подкреплен тонким упругим стержнем / А. А. Сяський, Е. И. Лунь // Прикладная механика. – 1975. – т.14. – №3. – С.25–32.
 4. К вопросу о частичном подкреплении кругового отверстия в сферической оболочке / А. А. Сяський // Прикладная механика. – 1978. – т.14. – №10. – С.126–129.
 5. Расчет сварных ортотропных сферических оболочек с ребрами жесткости / А. А. Сяський // Прикладная механика. – 1985. – т.21. – №1. – С.66-73.
 6. Упругое равновесие пластинки с частично подкрепленным отверстием / А. А. Сяський // Прикладная математика и механика. – 1986. – т.50. – №2. – С.247–254.
 7. Теоретичні основи уточненого розрахунку шліцьових з’єднань / А. О. Сяський, С. М. Комбель // Машинознавство. – 2003. – № 4(70). – С. 27– 33.
 8. Передача сил до криволінійного отвору нескінченної пластинки стрижнями змінної жорсткості / А. О. Сяський, Ю. В. Батишкіна // Машинознавство. – 2004. – № 6(84). – С. 21–26.
 9. Математичне моделювання плоских контактних задач : навч. посіб. / А. О. Сяський. – Рівне: РДГУ, 2007. – 95 с.
 10. Механіка суцільного середовища : навч. посіб. / А. О. Сяський, С. М. Бабич. – Рівне: РДГУ, 2007. – 151 с.
 11. Пружна рівновага пластинки з криволінійним контуром, частково підсиленим системою трьох несиметричних ребер / А. О. Сяський, Н. В. Шевцова // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2008. – Т. 13, № 1. – С. 13–19. 
 12. Технічна механіка (кінематика) : навч. посіб. / А. О. Сяський, М. В. Семенюк. – Рівне: РВВ РДГУ, 2009. – 100 с.
 13. Мішана контактна задача для пластинки з криволінійним отвором і системи штампів з кутовими точками / А. О. Сяський, О. Я. Трохимчук // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія “Машинобудування” – Київ: НТУУ “КПІ”, 2010. – №58. – C.36 – 41.
 14. Про передачу моментного навантаження до пластинки з криволінійним отвором пружним ребром / А. О. Сяський, В. В. Кот, К. П. Музичук // Вісник Дніпропетровського університету. – 2011. – Т.19. – №5 (Серія: Механіка. – Вип. 15, Т.2) – С.234–239.
 15. Мішана контактна задача для ізотропної пластинки з криволінійним отвором і жорсткого диска / А. О. Сяський, Н. В. Шинкарчук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2011. – Т.16. – № 1. – С. 16–21.
 16. Технічна механіка (статика, кінематика) : навч. посіб. / А. О. Сяський, М. В. Семенюк. – Рівне: РВВ РДГУ, 2012. – 208 с.
 17. Згин зварної пластинчастої конструкції за контакту берегів колового міжфазного розрізу / А. О. Сяський, В. В. Кот, К. П. Музичук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2013. – №1 (69). – С. 20–30.

Проблематика наукової школи. Мішані контактні задачі для масивних і тонкостінних циліндричних тіл з гладкими та ребристими поверхнями. Часткове підсилення контурів криволінійних отворів в ізотропних та анізотропних пластинках тонкими пружними ребрами змінної жорсткості. Розробка інженерних методик розрахунку напружено-деформованого стану кусково-однорідних пластин з криволінійними міжфазними розрізами, береги яких контактують за дії згинальних навантажень.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом А. О. Сяського:

 1. Комбель С. М. Контактні задачі трибомеханіки для циліндричних тіл в передачах обертального руху : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / С. М. Комбель;  Луцьк. держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2004.
 2. Батишкіна Ю. В. Контактна взаємодія пластин з криволінійними отворами і розімкнених підсилювальних елементів змінної жорсткості : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Ю. В. Батишкіна; Луцьк. держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2005.
 3.  Шевцова Н. В. Контактна взаємодія пластин з криволінійними контурами і розімкнених пружних ребер при їх несиметричному сполученні : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Н. В. Шевцова; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2009.
 4. Трохимчук О. Я. Розрахунок масивних і тонкостінних циліндричних тіл при їх контакті з жорсткими штампами : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / О. Я. Трохимчук; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2010.
 5. Шинкарчук Н. В. Розрахунок кусково-однорідних пластинчастих елементів конструкцій за контакту берегів криволінійних міжфазних розрізів : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Н. В. Шинкарчук ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк,  2013.
 6. Кот ВВ. Розрахунок складених пластин з міжфазними розімкненими ребрами жорсткості за дії згинальних навантажень : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / В. В. Кот ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк,  2013.
 7. Музичук К. П. Розрахунок пластинчастих елементів конструкцій з міжфазними дуговими розрізами, береги яких контактують при згині : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / К. П. Музичук ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк,  2013.

Наукове консультування

Демчик С. П. Контактна взаємодія плоских областей з криволінійними границями : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / С. П. Демчик; Ін-т прикл. пробл. мех. і матем. НАН України. – Львів, 1994.

Керівництво держбюджетними темами

 1. Математичне моделювання нелінійних збурень еко-енерго систем  (№держ. реєстр. 0100U004897). Термін виконання 2000 – 2002 рр.
 2. Дослідження контактної взаємодії циліндричних тіл з гладкими і ребристими поверхнями  (№держ. реєстр. 0102U005281). Термін виконання 2003 – 2005 рр.
 3. Математичне моделювання та дослідження контактної взаємодії масивних та тонкостінних циліндричних структур (№держ. реєстр. 0105U008955). Термін виконання 2006 – 2008 рр.
 4. Розробка методів оптимізації напруженого стану пластинок з отворами, які взаємодіють з жорсткими штампами і пружними ребрами (№держ. реєстр. 0212U002009). Термін виконання 2009 – 20011 рр.

Наукова школа
“Розвиток вітчизняної освіти: різновекторність пошуків”

Науковий керівник – Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри теорії і методики виховання, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки і психології Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта. Рівненський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського (1987 р.), спеціальність “Російська мова та література”, Рівненський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського (1993 р.), спеціальність “Практична психологія”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Виховання любові до матері у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (1997 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук «Гендерні підходи до освіти та виховання в історії вітчизняної школи і педагогіки (ХХ століття)» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (2011 р.).

О. Б. Петренко – автор понад 150 наукових і навчально-методичних праць: монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, матеріали і тези конференцій.

Фахові публікації

 1. Logosha, R., Bondarenko, V., Samokhval, O., Pavelkiv, R., & Petrenko, O.B. (2019). Entrepreneurship education of future economists in the process of preparation. Journal of Entrepreneurship Education, 22(6) (Scopus). URL: https://www.abacademies.org/articles/Entrepreneurship-education-of-future-economists-1528-2651-22-6-476.pdf; https://www.abacademies.org/journals/journal-of-entrepreneurship-education-inpress.html Scopus
 2. Mykola Pichkur, Mariia Oliiar, Oksana Petrenko, Iryna Rozman, Irina Demchenko, Liliya Ryabovol. Explenation of Paradigm Methodology of Specialists in Higher Education System Vocational Training // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. – 2020. – Vol.12, №1 Sup. 1. - p. 267-292. URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/issue/view/RREM_12.1Sup1_2020 Web of Science
 3. Halyna Bilavych, PhD Oksana Kondur, PhDMariya Bahriy, Prof. Mariya P. Oliyar, Prof. Boris Savchuk, Prof. Nadiya Fedchyshyn, PhDIryna Humenuk, Prof. Mykola Pantiuk and Prof. Oksana Petrenko. Reading as a Cultural Practice of Modern Students. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2020. Vol.9 No.8. 2322-3537. Р.131-144. Web of Science
 4. Oksana B. Petrenko, Tetiana S. Tsipan, Zhanna H. Stelmashuk, Nadiia M. Hrynkova and Liudmyla M. Balika. The Specificity of Preparing Students at Pedagogical Universities for Educational Activity in the Digital Epoch. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. 2020. Volume 8 No.3. р.460-471. Scopus
 5. Петренко О. Б. Роль педагогических журналов в развитии полиэтнического образования и школьного дела в Подкарпатской Руси. Русин. 2020. № 60. С.120-137. Web of Science. Scopus
 6. Redchuk, R., Doroshenko, T., Havryliuk, N., Medynskii, S., Soichuk, R., Petrenkо, O., Pavelkiv, R., Rybalko, P., Maliar, N., Maliar, E., Chornodon, M., Boretskyi,V. Developing the Competency of Future Physical Education Specialists in Professional Interaction in the Field of Social Communications. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2020. 12 (4), 289-309. Scopus
 7. Петренко О.Б. Використання ІТ у виховному процесі: можливості, переваги, ризики, перспективи. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін.. Рівне, 2017. Вип. 4. С. 40–47.
 8. Петренко О. Б., Пелех Ю.В., Пелех Л.Р. Інноваційне управління вищими навчальними закладами: теоретичний аналіз проблеми. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін.. Рівне, 2017. Вип. 5. С. 31–41.
 9. Петренко О. Б. Проблема самореалізації особистості у концепції М. М. Рубінштейна. Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. пр. упоряд. Р.В. Павелків ; ред.кол.: Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 8. С. 215–220.
 10. Петренко О. Б. Психоаналітична педагогіка: інновація ХХІ ст. чи історико-педагогічна реконструкція досвіду першої третини ХХ ст. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін.. Рівне, 2017. Вип. 6. С. 53–63.
 11. Петренко О. Б. Рівненський державний гуманітарний університет як суб’єкт педагогічної освіти регіону. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. Вип. 32. С. 84–92.
 12. Петренко О.Б. Проблеми педагогічної психології і педагогіки у творчій спадщині В. М. Бєхтєрєва. Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. пр. упоряд. Р.В. Павелків ; ред.кол.: Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 9. С. 105–111.
 13. Петренко О. Б. Дефініція і сутнісне наповнення поняття «освітнє середовище» у контексті сучасної освітньої парадигми. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін.. Рівне, 2018. Вип. 7. С. 6–17.
 14. Петренко О.Б. Оповідання Василя Сухомлинського у «Філософії для дітей» М. Ліпмана. Вісник Житомирського державного університету. 2017. Вип. 5(91). С.83–90. Copernicus
 15. Петренко О.Б. Педагогічний коучинг у діяльності учителя у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа». Нова педагогічна думка. № 1 (93). С.62–67 Copernicus
 16. Петренко О.Б. Ганна Іванівна Сухомлинська – педагог, популяризатор доробку Василя Сухомлинського. Наукові записки / Ред. Кол.: В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін. Кропивницький: «КОД», 2018. Вип. 171. С.117–123. Copernicus
 17. Петренко О.Б. Трансформація ідеї материнської педагогіки: від Я. А. Коменського до В. О. Сухомлинського. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. /упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. Рівне, 2018. Вип. 8. С. 62–82. Copernicus
 18. Петренко О.Б., Пустовіт Г.П. Історико-педагогічний вимір розвитку екологічної освіти учнів у закладах позашкільної освіти. Нова педагогічна думка. № 1. С. 136–145. Copernicus
 19. Петренко О.Б. Роль теорії домінанти О. Ухтомського (1875–1942) у розвитку комплексної науки про людину. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. Рівне, 2019. Вип. 9. С. 6–16. Copernicus
 20. Петренко О.Б. Методологічні основи реконструкції педагогічної системи Василя Сухомлинського в освітньому просторі Нової української школи. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Р. Л. Сойчук, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, 2019. Вип. 10. С. 40–49. Copernicus
 21. Петренко О.Б. Активні й інтерактивні методи полікультурного виховання учнів різних вікових груп. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2020. Вип. 11 Том 1. С.17-24. Copernicus
 22. Петренко О. Б., Баліка Л. М., Бричок С. Б. Навчальна діяльність Інституту дитячого читання про розробку педагогічних ідей про дитячу літературу і дитячих письменників (1920-1930 рр.). Гірська школа українських Карпат. 2020. № 22. С.67-72.
 23. Петренко О. Б. Питання сімейного виховання в контексті філософсько-педагогічної спадщини Німеччини (середина ХVІІІ –початок ХХІ століття). Інноватика у вихованні. Рівне : РДГУ, 2020. Вип. 12. С.27-40. Copernicus
 24. Петренко О. Б., Баліка Л. М., Бричок С. Б. Аспірантура в Україні як основна форма підготовки наукових кадрів: рефлексія тривалістю у століття. Інноватика у вихованні. 2021. № 13. Т.2. С. 16–34. Copernicus

Проблематика наукової школи. Історія вітчизняної і зарубіжної педагогіки, гендерна педагогіка, історія гендерної освіти й виховання, порівняльна педагогіка, проблеми формування морального розвитку особистості, видатні українські та зарубіжні педагоги.

Особливе місце у творчості науковця займають роботи з вивчення спадщини видатного українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського.

Різновекторність наукового пошуку об’єднує одна наскрізна ідея – розвиток сучасної української освіти і педагогіки.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом О. Б. Петренко:

 1. Зубілевич М. І. «Гендерне виховання дівчат-підлітків у Великій Британії» 13.00.05 – соціальна педагогіка – Київ, 2007.
 2. Шагай Н. М. «Педагогічні умови морального виховання учнів початкових класів у позашкільних навчально-виховних закладах» 13.00.07 – теорія та методика виховання – Херсон, 2007.
 3. Гудовсек О. А. «Становлення і розвиток естетичного виховання учнів у позашкільних закладах України (1954-1991 рр.)» 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки – Рівне, 2011.
 4. Генсіцька-Антонюк Н. О. «Відображення гендерних особливостей особистості у підручниках з математичних дисциплін для 1-9 класів (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки – Умань, 2014.
 5. Стельмашук Ж. Г. «Проблема виховання дисциплінованості учнів у вітчизняній школі в умовах роздільного навчання (1943-1954 рр.)» 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки – Рівне, 2015.
 6. Шевченко О. В. «Формування комунікативної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей у процесі вивчення філологічних дисциплін» 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти – Рівне, 2016.
 7. Баліка Л. М. «Розвиток інтересу до читання в учнів у процесі діяльності шкільних бібліотек в Україні (1962–1991 рр.)» 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки – Рівне, 2017.
 8. Шпичак І. П. «Проблеми виховання дітей у творчій спадщині В. Ф. Шмідт (1889–1937 рр.)» 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки – Рівне, 2017.
 9. Федорук О. М. «Формування фахової компетентності майбутніх документознавців в галузі електронного документообігу у професійній підготовці» 011 – Освітні, педагогічні науки – Рівне, 2020.

Back to top