Наукова школа
“Розвиток життєтворчості особистості”

Науковий керівник  Ямницький Вадим Маркович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Рівненський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського (1990 р.), спеціальність “Математика і фізика”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук “Вплив емоціогенних ситуацій на творчу діяльність учнів” за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія (1993 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук “Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості в дорослому віці” за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія (2005 р.).

В. М. Ямницький – автор понад 110 наукових і навчально-методичних праць: статті у фахових виданнях, монографії, навчальні посібники. Головні з них:

 1. Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості / В. М. Ямницький // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2005. – Вип. 662. – С. 166–171.
 2. Психологічні особливості розвитку життєтворчої активності особистості: експериментальний аспект / В. М. Ямницький // Педагогіка і психологія професійної освіти. – № 4. – 2005. – С. 132–140.
 3. Життєва криза дорослого віку як мотиватор життєтворчої активності особистості / В. М. Ямницький // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: психологічні науки. – Серія 12. – 2005. – Випуск 6 (30). – С. 7–15.
 4. Теоретичні аспекти технології розвитку життєтворчої активності особистості / В. М. Ямницький // Гуманітарні науки. – № 2. – 2005. – С. 48–54.
 5. Особистість і сутність у психології життєтворчості / В. М. Ямницький // Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України “Наука і освіта”. – № 3-4. – 2006. – С.72–74.
 6. Розвиток життєтворчої активності особистості: теорія та експеримент : монографія / В. М. Ямницький. – Одеса: ПНЦ АПН України – СВД Черкасов М. П., 2006. – 362 с.
 7. Життєтворчість і психотерапія / В. М. Ямницький // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – 2007. – Вип.3-4. – С.75–80.
 8. Психотерапія у сутнісному вимірі / В. М. Ямницький // Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України “Наука і освіта”. – 2007. – № 1-2. – С.43–45.
 9. Типологія життєвих криз дорослого віку в контексті проблеми життєтворчості особистості / В. М. Ямницький // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – 2007. – № 13. – С.130–133.
 10. Системний аналіз феномена життєтворчості особистості / В. М. Ямницький // Психологія і суспільство. – 2009. – № 4. – С.145–152.
 11. Професійний розвиток особистості в контексті психології життєтворчості / В. М. Ямницький // Освіта регіону. Психологія, політологія, комунікації. – Рівне: ун-т “Україна”. – 2010. – С.94-96.

Проблематика наукової школи. Теоретичне обґрунтування та практичне (технологічне) забезпечення розвитку життєтворчої активності особистості.

Вектори пошуку: конкретизація й обґрунтування теоретико-методологічних і методичних засад розвитку життєтворчої активності особистості; здійснення системного вивчення феномена життєтворчості на основі системного моделювання; концептуалізація феноменів “життєтворчість”, “життєтворча активність” особистості; визначення психологічних чинників розвитку життєтворчої активності; обґрунтування, розробка й експериментальна апробація технології розвитку життєтворчої активності особистості; виявлення закономірностей й тенденцій розвитку життєтворчої активності особистості в умовах цілеспрямованого психологічного впливу.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом В. М. Ямницького:

 1. Петренко Г. К. Розвиток координаційних здібностей учнів 5-6 класів у процесі навчання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення / Г. К. Петренко; Миколаїв. держ. пед. ун-т. – Миколаїв, 2002.
 2. Савчук Л. О. Формування комунікативних умінь у дітей шестирічного віку із затримкою психічного розвитку : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Л. О. Савчук; Ін-т спец. педагог. АПН України. – К., 2006.
 3. Бабак К. В. Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія / К. В. Бабак; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2011.
 4. Демчук О. О. Психологічні чинники формування життєвої компетентності майбутніх практичних психологів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія / О. О. Демчук; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2013.

Керівництво держбюджетними темами

 1. Розвиток життєтворчої активності особистості (№держ. реєстр. 0109U000499). Термін виконання 2009 – 2010 рр.
 2. Розвиток життєвої компетентності особистості (№держ. реєстр. 0111U001029). Термін виконання 2011-2012 рр.

Наукова школа
“Філософсько-релігієзнавчі проблеми християнства”

Науковий керівник  Шугаєва Людмила Михайлівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Сиктивкарський державний університет (1983 р.), спеціальність “Історія” .

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук “Релігійні вірування і соціальна практика духоробів” за спеціальністю 09.00.06 – теорія і історія релігії вільнодумства та атеїзму (1993 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук “Православне сектантство в Україні: суспільно-духовні витоки, особливості трансформації” за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (2007 р.).

Л. М. Шугаєва – автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць: монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, матеріали і тези конференцій. Основні з них:

 1. Православне сектанство в Україні: особливості трансформації : [монографія] / Л. М. Шугаєва ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди, Рівн. ін-т слов'янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне, 2007. – 318 с.
 2. Духовні християни-містики в Україні : історіософська ретроспектива / Л. М. Шугаєва ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди, РДГУ. – Рівне : [Вид. О. Зень], 2008. – 71 с.
 3. Особливості соціалізації православного сектантства у незалежній Україні / Л. М. Шугаєва // Релігія та соціум : міжнар. часопис. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – № 1 (3). – С. 119–123.
 4. Православна церква і позацерковне релігійне об'єднання "Істинно-православна церква" в контексті сучасних суспільних трансформацій : проблеми і перспективи / Л. М. Шугаєва // Релігія та соціум : міжнар. часопис. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – № 2 (4). – С. 120–126.
 5. Релігії світу : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / Л. М. Шугаєва. – К. : Академвидав, 2011. – 253 c.
 6. Идейно-мировозренческая трансформация православного сектанства в Украине / Л. М. Шугаева // Современные проблемы изучения истории церкви : междунар. науч.-практ. конф.: тезисы докл. – М. : МГУ, 2011. – С. 294–297.
 7. Православні трансформації : Істинно православна церква / Л. М. Шугаєва // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія "Філософські науки". – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 59. – С. 14–19.
 8. Релігійні меншини історичного християнства / Л. М. Шугаєва // Історія релігій в Україні: в 10-ти т. – К. : Український видавничий консорціум, 2011. – Т. 7 : Релігійні меншини України. – С. 169–216.
 9. Римо-католицька церква у 1939-1941 рр. на Волині: під репресивним тиском тоталітаризму / Л. М. Шугаєва // Україна і Ватикан : зб. наук. праць. – Галич-Івано-Франків.-К., 2011. – Вип. IV : Державно-церковні відносини в контексті досвіду об'єднаної Європи. – С. 162–167.
 10. Ритуал і богослів’я в українському православному містичному сектантстві ХVІІІ – ХХ ст. / Л. М. Шугаєва // Християнські міжконфесійні взаємини : загальноєвропейський та український досвід : матеріали Міжнар. наук. конф. – Галич: Інф.-вид. від. Нац. заповідника “Давній Галич”, 2012. – С. 34–39.
 11. Вияви народної релігії в духовному християнстві України / Л. М. Шугаєва // Аврамічні релігії в Україні : історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини : матеріали наук. конф. – Галич: Інф.-вид. від. Нац. заповідника “Давній Галич”, 2013. – С. 67–72.
 12.  Релігійні спільноти православного походження в Україні в ХХІ столітті : соціокультурний контекст / Л. М. Шугаєва // Релігія та соціум : міжнар. часопис. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. – № 2 (10). – С. 53–58.

Проблематика наукової школи. Філософсько-релігієзнавчі проблеми християнства (історія та філософія релігії, політика і релігія).

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Л. М. Шугаєвої:

 1. Булига І. І. Особливості трансформації християнських конфесій в умовах тоталітарних режимів на Волині періоду Другої світової війни : автореф. дис. …канд. філос. наук: 09.00.11 – релігієзнавство / І. І. Булига; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2010.
 2. Мишков В. Я. Еволюція та тенденції розвитку старообрядництва в Україні : автореф. дис. …канд. філос. наук: 09.00.11 – релігієзнавство / В. Я. Мишков; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2013.

Наукова школа
“Механіка деформівного твердого тіла”

Науковий керівник  Сяський Андрій Олексійович, доктор технічних наук, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Львівський державний університет (1969 р.), спеціальність “Механіка”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук “Концентрация напряжений в оболочках с конечною жесткостью на сдвиг” за спеціальністю 01.023 – теорія пружності і пластичності (1972 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук “Контактное взаимодействие анизотропных оболочек и пластин с тонкими упругими ребрами” за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла (1991 р.).

А. О. Сяський – автор понад 100 наукових праць: монографії, навчальні посібники, статті, матеріали і тези конференцій. Основні з них:

 1. Распределение напряжений около кругового отверстия в ортотропной сферической оболочке с конечной жесткостью на сдвиг / А. А. Сяський, Е. И. Лунь // Механика полимеров. – 1973. – №5. – С.879–883.
 2. Распределение напряжений возле отверстий в податливых на сдвиг анизотропных оболочках : монография / А. А. Сяський, Б. Л. Пелех. – К.: Наук. думка, 1975. – 200 с.
 3. Граничные условия для оболочки с отверстием, край которого подкреплен тонким упругим стержнем / А. А. Сяський, Е. И. Лунь // Прикладная механика. – 1975. – т.14. – №3. – С.25–32.
 4. К вопросу о частичном подкреплении кругового отверстия в сферической оболочке / А. А. Сяський // Прикладная механика. – 1978. – т.14. – №10. – С.126–129.
 5. Расчет сварных ортотропных сферических оболочек с ребрами жесткости / А. А. Сяський // Прикладная механика. – 1985. – т.21. – №1. – С.66-73.
 6. Упругое равновесие пластинки с частично подкрепленным отверстием / А. А. Сяський // Прикладная математика и механика. – 1986. – т.50. – №2. – С.247–254.
 7. Теоретичні основи уточненого розрахунку шліцьових з’єднань / А. О. Сяський, С. М. Комбель // Машинознавство. – 2003. – № 4(70). – С. 27– 33.
 8. Передача сил до криволінійного отвору нескінченної пластинки стрижнями змінної жорсткості / А. О. Сяський, Ю. В. Батишкіна // Машинознавство. – 2004. – № 6(84). – С. 21–26.
 9. Математичне моделювання плоских контактних задач : навч. посіб. / А. О. Сяський. – Рівне: РДГУ, 2007. – 95 с.
 10. Механіка суцільного середовища : навч. посіб. / А. О. Сяський, С. М. Бабич. – Рівне: РДГУ, 2007. – 151 с.
 11. Пружна рівновага пластинки з криволінійним контуром, частково підсиленим системою трьох несиметричних ребер / А. О. Сяський, Н. В. Шевцова // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2008. – Т. 13, № 1. – С. 13–19. 
 12. Технічна механіка (кінематика) : навч. посіб. / А. О. Сяський, М. В. Семенюк. – Рівне: РВВ РДГУ, 2009. – 100 с.
 13. Мішана контактна задача для пластинки з криволінійним отвором і системи штампів з кутовими точками / А. О. Сяський, О. Я. Трохимчук // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія “Машинобудування” – Київ: НТУУ “КПІ”, 2010. – №58. – C.36 – 41.
 14. Про передачу моментного навантаження до пластинки з криволінійним отвором пружним ребром / А. О. Сяський, В. В. Кот, К. П. Музичук // Вісник Дніпропетровського університету. – 2011. – Т.19. – №5 (Серія: Механіка. – Вип. 15, Т.2) – С.234–239.
 15. Мішана контактна задача для ізотропної пластинки з криволінійним отвором і жорсткого диска / А. О. Сяський, Н. В. Шинкарчук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2011. – Т.16. – № 1. – С. 16–21.
 16. Технічна механіка (статика, кінематика) : навч. посіб. / А. О. Сяський, М. В. Семенюк. – Рівне: РВВ РДГУ, 2012. – 208 с.
 17. Згин зварної пластинчастої конструкції за контакту берегів колового міжфазного розрізу / А. О. Сяський, В. В. Кот, К. П. Музичук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2013. – №1 (69). – С. 20–30.

Проблематика наукової школи. Мішані контактні задачі для масивних і тонкостінних циліндричних тіл з гладкими та ребристими поверхнями. Часткове підсилення контурів криволінійних отворів в ізотропних та анізотропних пластинках тонкими пружними ребрами змінної жорсткості. Розробка інженерних методик розрахунку напружено-деформованого стану кусково-однорідних пластин з криволінійними міжфазними розрізами, береги яких контактують за дії згинальних навантажень.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом А. О. Сяського:

 1. Комбель С. М. Контактні задачі трибомеханіки для циліндричних тіл в передачах обертального руху : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / С. М. Комбель;  Луцьк. держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2004.
 2. Батишкіна Ю. В. Контактна взаємодія пластин з криволінійними отворами і розімкнених підсилювальних елементів змінної жорсткості : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Ю. В. Батишкіна; Луцьк. держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2005.
 3.  Шевцова Н. В. Контактна взаємодія пластин з криволінійними контурами і розімкнених пружних ребер при їх несиметричному сполученні : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Н. В. Шевцова; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2009.
 4. Трохимчук О. Я. Розрахунок масивних і тонкостінних циліндричних тіл при їх контакті з жорсткими штампами : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / О. Я. Трохимчук; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2010.
 5. Шинкарчук Н. В. Розрахунок кусково-однорідних пластинчастих елементів конструкцій за контакту берегів криволінійних міжфазних розрізів : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Н. В. Шинкарчук ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк,  2013.
 6. Кот ВВ. Розрахунок складених пластин з міжфазними розімкненими ребрами жорсткості за дії згинальних навантажень : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / В. В. Кот ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк,  2013.
 7. Музичук К. П. Розрахунок пластинчастих елементів конструкцій з міжфазними дуговими розрізами, береги яких контактують при згині : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / К. П. Музичук ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк,  2013.

Наукове консультування

Демчик С. П. Контактна взаємодія плоских областей з криволінійними границями : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / С. П. Демчик; Ін-т прикл. пробл. мех. і матем. НАН України. – Львів, 1994.

Керівництво держбюджетними темами

 1. Математичне моделювання нелінійних збурень еко-енерго систем  (№держ. реєстр. 0100U004897). Термін виконання 2000 – 2002 рр.
 2. Дослідження контактної взаємодії циліндричних тіл з гладкими і ребристими поверхнями  (№держ. реєстр. 0102U005281). Термін виконання 2003 – 2005 рр.
 3. Математичне моделювання та дослідження контактної взаємодії масивних та тонкостінних циліндричних структур (№держ. реєстр. 0105U008955). Термін виконання 2006 – 2008 рр.
 4. Розробка методів оптимізації напруженого стану пластинок з отворами, які взаємодіють з жорсткими штампами і пружними ребрами (№держ. реєстр. 0212U002009). Термін виконання 2009 – 20011 рр.

Наукова школа
“Актуальні питання бібліографознавства, бібліотекознавства, документології”

Науковий керівник – Швецова Галина Миколаївна, доктор історичних наук, професор кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Східно-Сибірський державний інститут культури, м. Улан-Уде (1966 р.), спеціальність “Бібліотекознавство і бібліографія”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Критико-библиографический журнал “Книга и революция” (1920–1923 гг.) и его роль в становлении советской библиографии” за спеціальністю 736 –бібліографія і бібліотекознавство (1972 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук “Документ і книга в системі соціальних комунікацій” за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (2002 р.).

Г. М. Швецова – автор понад 290 наукових і навчально-методичних праць: монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, матеріалах і тезах конференцій. Основні з них:

 1. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. Н. Швецова-Водка, Г. В. Сілкова, Л. О. Черепуха, М. П. Лико, Ж. В. Бабенко, М. С. Пацко. – К. : Кн. палата України, 1998. – 116 с.
 2. Типологія документа : навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Кн. палата України, 1998. – 79 с.
 3. Типологія книги : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. культури і мистецтв / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. ін-т культури. – К. : Кн. палата України, 1999. – 68 с.
 4. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Рівне : РДГУ, 2000. – 205 с.
 5. Документ і книга в системі соціальних комунікацій : [монографія] / Г. М. Швецова-Водка. – Рівне : РДГУ, 2001. – 437 с.
 6. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Рівне : РДГУ, 2003. – 168 с.
 7. Віртуальна довідка – новий вид інформаційних послуг бібліотеки / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи : зб. ст. / Рівнен. обл. держ. адміністрація, Обл. упр. культури, Рівнен. держ. обл. б-ка. – Рівне : Перспектива, 2004. – С. 48–59.
 8. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – К. : Кондор, 2004. – 217 с.
 9. Видовая классификация библиографии в проблематике библиографоведения / Г. Н. Швецова-Водка // Российское библиографоведение: итоги и перспективы : сб. науч. ст. – М. : Фаир-пресс, 2006. – С. 287–352.
 10. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с.
 11. Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. – М. : Рыбари ; Киев : Знання, 2009. – 487 с.
 12. Документ в свете ноокоммуникологии : науч.-практ. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. – М. : Информ. центр сотрудничества “Литера”, 2010. – 381 с.
 13. Документальна комунікація як об’єкт  загальної теорії документології  / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 2. – С. 49–53.
 14. Концепції сучасного документознавства : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напряму 8.020105 “Документознавство та інформ. діяльність” / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; авт.-уклад. Г. М. Швецова-Водка. – Рівне : РДГУ, 2010. – 119 с.
 15. Бібліотека як документальна комунікаційна система / Г. М. Швецова-Водка // Бібл. вісник. – 2011. – № 6. – С. 3–7.
 16. Документознавство : словник-довідник термінів і  понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2011. – 319 с.
 17. Документологія : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напряму 8.020105 „Документознавство та інформ. діяльність” / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; авт.-уклад. Г. М. Швецова-Водка. – Рівне, 2011. – 109 с.
 18. Історіографія документознавства / Г. М. Швецова-Водка // Слов’янський світ і Україна : зб. наук. пр. на пошану ректора Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту, проф. Руслана Постоловського / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Видавець О. Зень, 2011. – С. 488–497.
 19. Місце книги у соціальному комунікаційно-інформаційному процесі / Г. Швецова-Водка // Книга в сучасній культурі України. У 2-х т. Т. 1. Хрестоматія / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Біла Церква : Вид. Пшонківський О. В., 2011. – С. 387–398.
 20. Покликання – бібліотекар : до 40-річчя вищої бібліотечної освіти у Рівному / І. В. Мілясевич, В. М. Жук, Г. М. Швецова-Водка, В. Д. Ясьмо ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ф-т докум. комунікацій та менедж., Каф. бібліотекознавства і бібліогр. – Рівне : [РДГУ], 2011. – 282 с.
 21. Складові системи документальних комунікацій / Г. М. Швецова-Водка // Бібл. вісник. – 2011. – № 1. – С. 37–42.
 22. Теорія, історія, організація та методика бібліографії : вибрані праці / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Дятлик М. С., 2011. – 495 с.
 23. Библиографоведение. Документология : сборник статей / Г. Н. Швецова-Водка. – Saarbrucken, Germany : Palmarium Academic Publishing : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. –372 с. – ISBN 978-3-8473-9490-7
 24. Новая дифференциация и интеграция книговедческого знания / Г. Н. Швецова-Водка // Румянцевские чтения – 2013 : материалы междунар. науч. конф. (16–17 апр. 2013) / Рос. гос. б-ка. – Москва : Пашков дом, 2013. – С. 319–325.
 25. Термінологічні проблеми бібліології / Галина Швецова-Водка // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. і права. – К., 2013. – Вип. 7. – C. 106–112.

Проблематика наукової школи. Дослідження в межах бібліологічних наукових дисциплін: книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства. Актуальні і малодосліджені питання з історії та сучасного стану книжкової, бібліотечно-бібліографічної справи в Україні.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Г. М. Швецової:

 1. Шатрова М. Б. Документні ресурси української бібліографії образотворчого мистецтва (1996–2005): склад, зміст, особливості розвитку : автореф. дис. … канд. іст. наук :   27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / М. Б. Шатрова ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010.
 2. Трачук Л. Ф. Комп’ютерізація бібліографічної діяльності бібліотек в Україні (1991–2009 рр.): основні напрями розвитку бібліографування та бібліографічного обслуговування : автореф. дис. … канд. іст. наук:   27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Л. Ф. Трачук ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010.
 3. Остапчук Ю. А. Інформаційно-бібліографічна система університетської бібліотеки : зміст, організація, використання : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Ю. А. Остапчук ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011.
 4. Промська О. Л. Розвиток і сучасний стан метабібліографії в Україні (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук: 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / О. Л. Промська; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011.

Наукова школа
“Історія слов’янських народів”

Науковий керівник  Постоловський Руслан Михайлович, кандидат історичних наук, член-кореспондент Академії педагогічних і соціальних наук, член-кореспондент Міжнародної слов’янської академії, заслужений діяч науки і техніки України, президент Центру міжнародних геополітичних систем, міжрегіональних політичних проблем, регіональних проблем надрокористування “Геополітика”, професор кафедри всесвітньої історії, ректор Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут (1972 р.), спеціальність “Історія” .

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук “Розвиток інтернаціонального співробітництва між молодіжними організаціями СРСР і ЧССР в процесі соціалістичної інтеграції (1969-1977 рр.)” за спеціальністю 09.00.02 – теорія наукового комунізму (1982 р.).

Р. М. Постоловський – автор понад 300 наукових праць: статті у фахових виданнях, монографії, підручники і навчальні посібники з грифом МОН України. Головні з них:

 1. Основи конституційного права : навч.посіб. / Р. М. Постоловський, Є. Б. Тихомирова, Л. О. Шелюк [та ін.]; за ред.: Р. М. Постоловського, Є. Б. Тихомирової; М-во освіти і науки України, РІС КСУ. – К., 1997. – 106 с.
 2. Історія західних та південних слов'ян: XX століття: навч. посіб./ Р. М. Постоловський, Є. П. Пугач, С. Ю. Страшнюк. – Харків, 1998. – 340 с.
 3. Короткий довідник з комплексного країнознавства: (методика країнознавчих досліджень, основні поняття та визначення, країни, персоналії) / Р. М. Постоловський, М. Д. Будз, С. С. Троян. – К., 2000. – 120 с.
 4. Світ на зламі епох: історія кінця XIX – середини ХХ ст.: навч. посіб. для студ. вузів / Р. М. Постоловський, С. С. Троян, В. Ф. Федорак ; М-во освіти і науки України. – К., 2000. – 240 с.
 5. Алмаз / Р. М. Постоловський, Е. І. Черней, А. Д. Калько. – Рівне: РІС КСУ, 2001. – 104 с.
 6. Золото / Р. М. Постоловський, Е.І. Черней, А. Д. Калько. – Рівне: РІС КСУ, 2001. – 135 с.
 7. Платина / Р. М. Постоловський, Е. І. Черней, А. Д. Калько. – Рівне: РІС КСУ, 2001. – 84 с.
 8. Проблемы государственного регулирования системы недропользования в Украине / Р. М. Постоловский, Э. И. Черней, А. Д. Калько. – Ровно: РИС КСУ, 2001. – 166 с.
 9. Уран / Р. М. Постоловський, Е. І. Черней, А. Д. Калько. – Рівне: РІС КСУ, 2001. – 247 с.
 10. Драгоценные материалы / Р. М. Постоловский, Э. И. Черней, А. Д. Калько. – Ровно: РИС КСУ, 2002. – 464 с.
 11. Научные основы охраны недр / Э. И. Черней, Н. Г. Лустюк, Р. М. Постоловский [и др.]. – Рівне: ППДМ, 2006. – 476 с.
 12. Вища педагогічна освіта і наука України: історія сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область / Ред. рада вид.: В. Г. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол. тому : Р. М. Постоловський  (гол.) [та ін.]. – К.: Знання України, 2010. – 383 с.
 13. Рівненський державний гуманітарний університет: історія та розвиток (1940-2010 рр.)” / за ред. професора Р. М. Постоловського. – Рівне: Волинські обереги, 2012. – 316 с.

Відкриття, авторські свідоцтва,  патенти

 1. Закономерность количественного распределения минералов в техногенных россыпях / Р. М. Постоловский, Э. И. Черней, С. В. Кравец // Вісн. РДТУ. – Рівне, 2001.
 2. Явление глобально проявляющихся быстропротекающих геомеханических и термогидромеханических изменений в горных породах Мирового океана в период землетрясений и разработки месторождений углеродов / Р. М. Постоловский, Э. И. Черней, С. В. Кравец // Вісн. РДТУ. – Рівне, 2001. – Вип. 1(8).
 3. Закономерность количественного распределения минералов в техногенных золото- и алмазосодержащихся россыпях. Открытие № 214. Рег. № 257 от 17.10.2002 г. / Э. И. Черней, Р. М. Постоловский, О. Э. Черней [и др.]
 4. Свойство месторождений углеродов. Открытие. Рег. № 226, 25.01.2002 г. / Э. И. Черней, Р. М. Постоловский, С В. Кравец [и др.]
 5. Закономерная связь между понятиями территория государственная и государственная граница. Открытие. Рег. № 265 от 21.02.2003 г. / Э. И. Черней, Р. М. Постоловский, А. Д. Калько [и др.] (Приоритет 18 июня.2002 г.) ; (Приоритет 4 сент.2002 г. Рег. № 265).
 6. Закономерность снижения радиоактивности техногенных формаций при бактериальном выщелачивании урана. Открытие. Рег. № 318. Приоритет 26 дек.2003 г. / Э. И. Черней, Н. П. Сорока, А. Ф. Булат, С. Б. Тулуб, И. А. Садовников, Р. М. Постоловский, А. Д. Калько, Я. Б. Петривский, С. Р. Постоловский, О. Э. Черней.
 7. Закономерная связь между понятиями территория государственная и государственный терроризм. Открытие. Рег. № 305. Приоритет 27 июня2003 г. ; (от 12.05.2004) / Э. И. Черней, Н. П. Сорока, Р. М. Постоловский [и др.] (Открытия в области геополитики, диплом №20-S) // Вісн. РДТУ. – Рівне, 2003. – Вип. 3(22). – С. 23.

Проблематика наукової школи. Досліджуються теми політичної системи, соціальних питань, економічного розвитку, міжнародних взаємозв’язків між державами: історія розвитку країн Східної і Південної Європи; соціально-політичні і культурні взаємовідносини між західними, східними, південними слов’янами; процеси демократизації в країнах Східної і Південної Європи; встановлення ринкових відносин у слов’янських країнах; взаємозв’язки слов’янських народів з Україною; слов’янські народи в житті України.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Р. М. Постоловського:

 1. Сніжко В. М. Культура російських меншин в Україні: проблеми функціонування та розвитку (90-і роки ХХ ст.): автореф. дис. … канд.іст. наук: 17.00.01 –  теорія та історія  культури / В. М. Сніжко;  Київський державний університет культури і мистецтв. – К., 1999.
 2. Терешко Ю. М. Демократичний рух у Чехословаччині (1945-1968 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія / Ю. М. Терешко;  Ін-т археографії і джерелознавства НАН України. – К., 1999.
 3. Герман Н. В. Історико-педагогічний аспект проблеми безпеки життєдіяльності (на матеріалах літературно-педагогічної спадщини українських просвітителів кінця ХІХ – поч. ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Н.В.Герман; КНУ ім. Шевченка. – К., 2001.
 4. Слесаренко А. В. Антитоталітарні демократичні рухи в Чехословаччині (1969-1989 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук:  07.00.02 – всесвітня історія / А. В. Слесаренко;  Київ. славіст. ун-т. – К., 2007.
 5. Олексієвець Т. І. Формування та розвиток міст Чехії (1197-1305 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук:  07.00.02 – всесвітня історія / Т. І. Олексієвець ; Київ. славіст. ун-т. – К., 2007.
 6. Десятинчук І. О. “Празька весна” 1968 р.: становлення громадянського суспільства : автореф. дис. … канд. іст. наук:  07.00.02 – всесвітня історія / І. О. Десятничук ; Київ. славіст. ун-т. – К., 2007.
 7. Вєтрова І. М. Розвиток альтернативної середньої освіти у США (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова / І. М. Вєтрова. – К., 2007.
 8. Мартинчук І. І. Внутрішньополітичний розвиток Словацької республіки в контексті Євроатлантичної інтеграції (1992-2004 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук:  07.00.02 – всесвітня історія / І. І. Мартинчук ; Київ. славіст. ун-т. – К., 2010.
 9. Карпухіна Т. О. Відносини між українцями і поляками на початковому етапі Другої світової війни (вересень 1939 – червень 1941 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук:  20.02.22 – військова історія / Т. О. Карпухіна ; Нац.  ун-т “Львів. політех”. – Л., 2010.
 10. Троян П. С. Формування політики німецького колоніалізму (1841-1884 рр.) : автореф.  дис. … канд. іст. наук:  07.00.02 – всесвітня історія / П. С. Троян ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2010.
 11. Ворон О. П. Участь громадських організацій Чехословаччини у суспільно-політичному житті держави в 1918-1938 рр. : автореф. дис. … канд. іст. наук:  07.00.02 – всесвітня історія / О. П. Ворон  ;  Київ. славіст. ун-т. – К., 2010.
 12. Крет Р. М. Зовнішня політика Білорусі в умовах інтеграційних трансформацій Східної Європи : автореф. дис. … канд. політ. наук:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Р. М. Крет ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2010.
 13. Дзюбишина Н. Б. Педагогічний реформізм у Чехословаччині в міжвоєнний період (1918 – 1938 рр.) :  автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т / Н. Б. Дзюбишина. – Рівне, 2011.
 14. Михальчук Р. Ю. Голокост на території Рівненщини під час нацистської окупації (1941-1944 рр.): автореф.  дис. … канд. іст. наук:  07.00.01 – історія України / Р. Ю. Михальчук; Національний університет “Острозька академія”. – Острог, 2014.

Back to top