Наукова школа
Розвиток пізнавальної творчості та методологічної культури учнівської і студентської молоді”

Науковий керівник  Галатюк Юрій Михайлович, кандидат педагогічних наук, професор кафедри методики викладання фізики і хімії Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Рівненський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського (1983 р.), спеціальність “Математика і фізика”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Організація дослідницької роботи учнів під час вивчення фізики в старших класах середньої школи” за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) (1997 р.).

Ю. М. Галатюк – автор 335 наукових і навчально-методичних праць: статті у фахових виданнях, монографії, навчальні посібники з грифом МОН України. Головні з них:

 1. Дослідницька робота учнів з фізики у старших класах загальноосвітньої школи : монографія / Ю.М. Галатюк, В.І. Тищук. – Рівне: РВВ РДГУ, 2004. – 264 с.
 2. Методологія і методика науково-педагогічного дослідження: навч. посіб. / Ю. М. Галатюк, В. О. Мислінчук, В. І. Тищук. – Рівне: РДГУ, 2004. – 119 с.
 3. Застосування методу спостереження в організації творчої навчально-пізнавальної діяльності / Ю. М. Галатюк // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 36 (1). Серія: педагогічні науки: Збірник у 2-х т. – Чернігів: ЧДПУ,  2006. – № 36. – Т.1. – С. 35-40.
 4. Творча ситуація у контексті навчально-пізнавальної діяльності / Ю. М. Галатюк // Наукові записки. – Випуск 66. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2006. – Частина 2. – С.9-13.
 5. Принцип творчої самодіяльності у навчанні фізики  та механізми його забезпечення / Ю. М. Галатюк // Фізика та астрономія в школі. – 2006. – № 4 –  С. 33–36.
 6. Організація творчої пізнавальної діяльності з фізики на основі навчального дослідження / Ю. М. Галатюк, В. І. Тищук, М. І. Шут ; за ред. Галатюка Ю. М. – Рівне: РВВ РДГУ, 2007. – 235 с.
 7. Про особливості педагогічного керування творчою  навчально-пізнавальною діяльністю /  Ю. М. Галатюк // Наукові записки. – Випуск 72. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2007. – Частина 2. – С. 35–40.
 8. Творча навчально-пізнавальна діяльність у контексті стандарту освітньої галузі “Природознавство” / Ю. М. Галатюк // Імідж сучасного педагога. – 2007.  – № 3(72). – С.13–16.
 9. Система детермінант творчої навчально-пізнавальної діяльності з фізики / Ю. М. Галатюк // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 46. Серія: педагогічні науки: Збірник у 2-х т. – Чернігів: ЧДПУ, 2007. – № 46. – Т. 1. – С.27–29.
 10. Дослідницька робота учнів з фізики / Ю.М. Галатюк, В. І. Тищук. – Х.: Вид. група “Основа”: “Тріада +”, 2007. – 192 с.
 11. Аналіз навчального дослідження з фізики у контексті творчої пізнавальної діяльності /  Ю.М. Галатюк // Наукові записки. – Випуск 77. – Частина 2. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2008. – С. 24–29.
 12. Методи розв’язування фізичних задач / Ю.М. Галатюк, Я.Ф. Левшенюк, В.Я. Левшенюк, В.І. Тищук, А.Б. Трофімчук. –Х.: Вид. група “Основа”,  2010. – 224 с.
 13. Методи моделювання та аналогії як засіб і  результат розв’язування пізнавальних задач /  Ю. М. Галатюк // Фізика та астрономія в школі. – 2010. –    №6. – С.3–5.
 14. Особливості моделювання процесу розв’язування творчої фізичної задачі / Юрій Галатюк // Фізика та астрономія в школі. – 2011. – № 4. – С.13–17.
 15. Лабораторні роботи з фізики в контексті формування пізнавальної компетентності учнів / Юрій Галатюк, Михайло Галатюк, Віталій Тищук // Фізика та астрономія в школі. – 2011.  – № 3. – С.15–19.
 16. Теоретичні аспекти проектування творчої навчально-пізнавальної діяльності у навчанні фізики / Юрій Галатюк // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Випуск IX. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2011. – С.248–254.
 17. Оцінка результативності навчання фізики крізь призму навчально-пізнавальної діяльності / Юрій Галатюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 89. – Чернігів: ЧОПУ, 2011. – С. 41–45.
 18. Теоретико-методичні й технологічні аспекти моделювання проектної навчальної діяльності з фізики / Юрій Галатюк // Наукові записки. – Випуск 98. – Серія : Педагогічні науки. –  Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 26–29.
 19. Творча пізнавальна ситуація в навчанні фізики як механізм ініціювання творчої пізнавальної діяльності / Юрій Галатюк // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 57. – Херсон: ХДУ, 2011. – С. 92–97.

Проблематика наукової школи. Теорія і методика навчання фізики у загальноосвітній і вищій школі. Теоретичне обґрунтування, проектування та організація творчої навчально-пізнавальної діяльності; реалізація активних методів навчання, діяльнісного, особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів у вивченні природничих предметів.

Вектори пошуку: зміст, форми, методи, засоби, інноваційні технології розвитку навчально-пізнавальної компетентності та методологічної культури учнів у процесі навчання фізики; розвиток творчих здібностей учнів на основі реалізації діяльнісного підходу і міжпредметних зв’язків у загальноосвітній школі; теорія і методика організації навчального дослідження у процесі вивчення природничих предметів.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Ю. М. Галатюка:

 1. Войтович І. С. Формування пізнавальних умінь учнів основної школи в процесі вивчення фізики: : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. – теорія і методика навчання фізики / І. С. Войтович; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2006.
 2. Рибалко А. В. Система дослідницьких задач як засіб розвитку продуктивного мислення старшокласників у навчанні фізики :  автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. – теорія і методика навчання фізики / А. В. Рибалко; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – К., 2007.
 3. Войтович О. П. Міжпредметні зв’язки у навчанні фізики як засіб розвитку творчих здібностей учнів основної школи : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. – теорія і методика навчання фізики / О. П. Войтович; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – К., 2010.

Back to top