Наукова школа
“Розвиток вітчизняної освіти: різновекторність пошуків”

Науковий керівник – Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри теорії і методики виховання, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки і психології Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта. Рівненський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського (1987 р.), спеціальність “Російська мова та література”, Рівненський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського (1993 р.), спеціальність “Практична психологія”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Виховання любові до матері у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (1997 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук «Гендерні підходи до освіти та виховання в історії вітчизняної школи і педагогіки (ХХ століття)» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (2011 р.).

О. Б. Петренко – автор понад 150 наукових і навчально-методичних праць: монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, матеріали і тези конференцій.

Фахові публікації

 1. Logosha, R., Bondarenko, V., Samokhval, O., Pavelkiv, R., & Petrenko, O.B. (2019). Entrepreneurship education of future economists in the process of preparation. Journal of Entrepreneurship Education, 22(6) (Scopus). URL: https://www.abacademies.org/articles/Entrepreneurship-education-of-future-economists-1528-2651-22-6-476.pdf; https://www.abacademies.org/journals/journal-of-entrepreneurship-education-inpress.html Scopus
 2. Mykola Pichkur, Mariia Oliiar, Oksana Petrenko, Iryna Rozman, Irina Demchenko, Liliya Ryabovol. Explenation of Paradigm Methodology of Specialists in Higher Education System Vocational Training // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. – 2020. – Vol.12, №1 Sup. 1. - p. 267-292. URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/issue/view/RREM_12.1Sup1_2020 Web of Science
 3. Halyna Bilavych, PhD Oksana Kondur, PhDMariya Bahriy, Prof. Mariya P. Oliyar, Prof. Boris Savchuk, Prof. Nadiya Fedchyshyn, PhDIryna Humenuk, Prof. Mykola Pantiuk and Prof. Oksana Petrenko. Reading as a Cultural Practice of Modern Students. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2020. Vol.9 No.8. 2322-3537. Р.131-144. Web of Science
 4. Oksana B. Petrenko, Tetiana S. Tsipan, Zhanna H. Stelmashuk, Nadiia M. Hrynkova and Liudmyla M. Balika. The Specificity of Preparing Students at Pedagogical Universities for Educational Activity in the Digital Epoch. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. 2020. Volume 8 No.3. р.460-471. Scopus
 5. Петренко О. Б. Роль педагогических журналов в развитии полиэтнического образования и школьного дела в Подкарпатской Руси. Русин. 2020. № 60. С.120-137. Web of Science. Scopus
 6. Redchuk, R., Doroshenko, T., Havryliuk, N., Medynskii, S., Soichuk, R., Petrenkо, O., Pavelkiv, R., Rybalko, P., Maliar, N., Maliar, E., Chornodon, M., Boretskyi,V. Developing the Competency of Future Physical Education Specialists in Professional Interaction in the Field of Social Communications. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2020. 12 (4), 289-309. Scopus
 7. Петренко О.Б. Використання ІТ у виховному процесі: можливості, переваги, ризики, перспективи. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін.. Рівне, 2017. Вип. 4. С. 40–47.
 8. Петренко О. Б., Пелех Ю.В., Пелех Л.Р. Інноваційне управління вищими навчальними закладами: теоретичний аналіз проблеми. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін.. Рівне, 2017. Вип. 5. С. 31–41.
 9. Петренко О. Б. Проблема самореалізації особистості у концепції М. М. Рубінштейна. Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. пр. упоряд. Р.В. Павелків ; ред.кол.: Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 8. С. 215–220.
 10. Петренко О. Б. Психоаналітична педагогіка: інновація ХХІ ст. чи історико-педагогічна реконструкція досвіду першої третини ХХ ст. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Н. М. Гринькова, Т. С. Ціпан та ін.. Рівне, 2017. Вип. 6. С. 53–63.
 11. Петренко О. Б. Рівненський державний гуманітарний університет як суб’єкт педагогічної освіти регіону. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. Вип. 32. С. 84–92.
 12. Петренко О.Б. Проблеми педагогічної психології і педагогіки у творчій спадщині В. М. Бєхтєрєва. Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. пр. упоряд. Р.В. Павелків ; ред.кол.: Р.В. Павелків, В.І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 9. С. 105–111.
 13. Петренко О. Б. Дефініція і сутнісне наповнення поняття «освітнє середовище» у контексті сучасної освітньої парадигми. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін.. Рівне, 2018. Вип. 7. С. 6–17.
 14. Петренко О.Б. Оповідання Василя Сухомлинського у «Філософії для дітей» М. Ліпмана. Вісник Житомирського державного університету. 2017. Вип. 5(91). С.83–90. Copernicus
 15. Петренко О.Б. Педагогічний коучинг у діяльності учителя у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа». Нова педагогічна думка. № 1 (93). С.62–67 Copernicus
 16. Петренко О.Б. Ганна Іванівна Сухомлинська – педагог, популяризатор доробку Василя Сухомлинського. Наукові записки / Ред. Кол.: В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін. Кропивницький: «КОД», 2018. Вип. 171. С.117–123. Copernicus
 17. Петренко О.Б. Трансформація ідеї материнської педагогіки: від Я. А. Коменського до В. О. Сухомлинського. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. /упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. Рівне, 2018. Вип. 8. С. 62–82. Copernicus
 18. Петренко О.Б., Пустовіт Г.П. Історико-педагогічний вимір розвитку екологічної освіти учнів у закладах позашкільної освіти. Нова педагогічна думка. № 1. С. 136–145. Copernicus
 19. Петренко О.Б. Роль теорії домінанти О. Ухтомського (1875–1942) у розвитку комплексної науки про людину. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Т. С. Ціпан, Н. М. Гринькова та ін. Рівне, 2019. Вип. 9. С. 6–16. Copernicus
 20. Петренко О.Б. Методологічні основи реконструкції педагогічної системи Василя Сухомлинського в освітньому просторі Нової української школи. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упор. О. Б. Петренко; ред. кол.: О. Б. Петренко, Р. Л. Сойчук, Т. С. Ціпан та ін. Рівне, 2019. Вип. 10. С. 40–49. Copernicus
 21. Петренко О.Б. Активні й інтерактивні методи полікультурного виховання учнів різних вікових груп. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2020. Вип. 11 Том 1. С.17-24. Copernicus
 22. Петренко О. Б., Баліка Л. М., Бричок С. Б. Навчальна діяльність Інституту дитячого читання про розробку педагогічних ідей про дитячу літературу і дитячих письменників (1920-1930 рр.). Гірська школа українських Карпат. 2020. № 22. С.67-72.
 23. Петренко О. Б. Питання сімейного виховання в контексті філософсько-педагогічної спадщини Німеччини (середина ХVІІІ –початок ХХІ століття). Інноватика у вихованні. Рівне : РДГУ, 2020. Вип. 12. С.27-40. Copernicus
 24. Петренко О. Б., Баліка Л. М., Бричок С. Б. Аспірантура в Україні як основна форма підготовки наукових кадрів: рефлексія тривалістю у століття. Інноватика у вихованні. 2021. № 13. Т.2. С. 16–34. Copernicus

Проблематика наукової школи. Історія вітчизняної і зарубіжної педагогіки, гендерна педагогіка, історія гендерної освіти й виховання, порівняльна педагогіка, проблеми формування морального розвитку особистості, видатні українські та зарубіжні педагоги.

Особливе місце у творчості науковця займають роботи з вивчення спадщини видатного українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського.

Різновекторність наукового пошуку об’єднує одна наскрізна ідея – розвиток сучасної української освіти і педагогіки.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом О. Б. Петренко:

 1. Зубілевич М. І. «Гендерне виховання дівчат-підлітків у Великій Британії» 13.00.05 – соціальна педагогіка – Київ, 2007.
 2. Шагай Н. М. «Педагогічні умови морального виховання учнів початкових класів у позашкільних навчально-виховних закладах» 13.00.07 – теорія та методика виховання – Херсон, 2007.
 3. Гудовсек О. А. «Становлення і розвиток естетичного виховання учнів у позашкільних закладах України (1954-1991 рр.)» 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки – Рівне, 2011.
 4. Генсіцька-Антонюк Н. О. «Відображення гендерних особливостей особистості у підручниках з математичних дисциплін для 1-9 класів (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки – Умань, 2014.
 5. Стельмашук Ж. Г. «Проблема виховання дисциплінованості учнів у вітчизняній школі в умовах роздільного навчання (1943-1954 рр.)» 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки – Рівне, 2015.
 6. Шевченко О. В. «Формування комунікативної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей у процесі вивчення філологічних дисциплін» 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти – Рівне, 2016.
 7. Баліка Л. М. «Розвиток інтересу до читання в учнів у процесі діяльності шкільних бібліотек в Україні (1962–1991 рр.)» 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки – Рівне, 2017.
 8. Шпичак І. П. «Проблеми виховання дітей у творчій спадщині В. Ф. Шмідт (1889–1937 рр.)» 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки – Рівне, 2017.
 9. Федорук О. М. «Формування фахової компетентності майбутніх документознавців в галузі електронного документообігу у професійній підготовці» 011 – Освітні, педагогічні науки – Рівне, 2020.

Back to top