Наукова школа
“Історико-теоретичні проблеми культури”

Науковий керівник  Виткалов Володимир Григорович, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри культурології і музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Київський державний інститут культури (1977 р.), спеціальність “Культурно-освітня робота”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Формирование и развитие политической культуры молодежи села в условиях культурно-просветительных учреждений агропромышленного комплекса” за спеціальністю 13.00.05  – культурно-освітня робота (1986 р.).

Володимир Григорович Виткалов є членом: спеціалізованої вченої ради при Київському національному університеті культури і мистецтв (1995-2009 рр.), фахової ради МОН України з питань культури і мистецтва (1995-2003 рр.), експертної ради Державної акредитаційної комісії МОН України з питань освіти, культури і мистецтва (2003-2006 рр.), експертної ради ДАК МОН України з питань культури, мистецтва і туризму, Банку експертів МОН України з питань культури, мистецтва і туризму, заступник Голови науково-методичної ради (комісія з культури). У 1998-2002 рр. – член Науково-методичної ради Міністерства культури України.

В. Г. Виткалов входить до складу Міжнародної благодійної організації “Міжнародний фонд Національної академії мистецтв України”.

Виткалов В. Г. – головний і науковий редактор та упорядник наукових збірників “Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку”: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету (фахові за напрямами “мистецтвознавство” і “культурологія”) та “Актуальні питання культурології”: альманах наукового товариства “Афіна”, член редакційної колегії Наукового вісника Маріупольського державного університету; член редколегії енциклопедичного видання “Пам’ятки культури і мистецтва Рівненщини”; редактор наукового періодичного збірника “Народна творчість Рівненщини” КЗ “Рівненський обласний центр народної творчості”.

В. Г. Виткалов – автор понад 235 наукових та науково-методичних праць: монографії, навчальні посібники з грифом МОН України, хрестоматії, статті, матеріали і тези конференцій. Основні з них:

 1. Молодежь современного урбанизированного села: попытка социологического анализа : монографія / В. Г. Виткалов. – М.: НИО Информкультура, 1993. – 147 с.  
 2. Українська культура ХХ століття : навч. посіб. / В. Г. Виткалов. – Рівне: Рівненська обл. друк. – 1994. – 165 с.
 3. Історія української культури : навч.-метод. посіб. / В. Г. Виткалов. – Рівне: РДІК, 1995. – 160 с.
 4. Українська культура: сторінки історії : монографія / Володимир Виткалов. – Рівне: Ліста, 1997. – 416 с.
 5. Шляхами життя і творчості П. І. Сениці // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зап. Рівненськ. держ. гуманіт. ун-ту / В. Г. Виткалов, Г. Г. Каневська. Вип. 4. – Рівне: Діва, 1999. – С.3-159.
 6. Павло Іванович Сениця. Життєвий і творчий шлях музиканта : монографія / В. Г. Виткалов, Г. Г. Каневська. – Рівне: Волинські обереги, 1999. – 371 с.
 7. Українська культура: сторінки історії ХХ століття : монографія / В. Г. Виткалов. – Рівне: Вертекс, 2004. – 640 с.
 8. Кафедра культурологїї в структурі Рівненського державного гуманітарного університету (історична довідка та літопис. 1999-2009 рр.): моногр.-довідк. вид. / В. Г. Виткалов, С. В. Виткалов. – Рівне: РДГУ, 2009. – 233 с. 
 9. Культурний потенціал Рівненщини : колект. моногр. // Вища педагогічна освіта і наука в Україні: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область / Ред. рада вид.: В. Г. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол. тому : Р. М. Постоловський  (гол.) [та ін.]. / В. Г. Виткалов. – К.: Знання України, 2010. – С.103-145.
 10. Українська культура: методичне забезпечення дисципліни : навч. посіб. / В. Г.Виткалов, М. М. Митровка. – Рівне: Волинські обереги, 2001. – 176 с.
 11. Українська культура: методичне забезпечення дисципліни : навч.-метод. посіб. / В. Г. Виткалов, В. М. Сазонкін. – Рівне: Брегін, 2005. – 186 с.
 12. Берестецька битва 1651 року мовою документів: за матеріалами наукової спадщини І. К. Свєшнікова : хрестоматія / В. Г. Виткалов, Т. О. Пономарьова. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 403 с.
 13. Практична підготовка фахівця спеціальностей 6.02.01.01, 7.02.01.01, 8.02.01.01 – “Культурологія” : зб. програм практики / Уклад.: В. Виткалов, О. Глущук, Т. Морозова та ін. – Рівне: РДГУ, 2012. – 111 с.

Проблематика наукової школи. Культурно-мистецька спадщина України: історичний аспект, що охоплює добу кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом В. Г. Виткалова:

 1. Прокопович Т. Ю. Функціонування національної традиції у релігійному мистецтві української діаспори другої половини ХХ століття : автореф. дис. ... канд. мистецтв.: 26.00.01 – теорія та історія культури / Т. Ю. Прокопович; КНУКіМ. – К., 2002.
 2. Граб О. В. Літературно-мистецьке життя Галичини кінця Х1Х – першої третини ХХ століття в контексті трансформації національної свідомості : автореф. дис. … канд. мистецтв.: 26.00.01 – теорія та історія культури / О. В. Граб; ДАКККіМ. – К., 2005.
 3. Кучина Н. І. Книговидавнича справа в незалежній Україні : автореф. дис. … канд. наук із соціальних комунікацій: 26.00.07 – соціальні комунікації / Н. І. Кучина; КНУКіМ. – К., 2007.
 4. Борейко Г. Д. Культурне життя Рівненщини у 50-60 роки ХХ століття: тенденції та особливості розвитку : автореф. дис. … канд. істор. наук: 26.00.01 – теорія та історія культури / Г. Д. Борейко; НАКККіМ. – К., 2010.
 5. Ян І. М. Музична культура Харкова 20 – початку 30-х років ХХ століття : автореф. дис. … канд. мистецтв.: 26.00.01 – теорія та історія культури / І. М. Ян; КНУКіМ. – К., 2012.
 6. Смирнова Т. В. Культурно-мистецьке життя Волині доби Просвітництва (кінець ХVШ – початок ХІХ століть) : автореф. дис. … канд. істор. наук: 26.00.01 – теорія та історія культури / Т. В. Смирнова; НАКККіМ. – К., 2012.
 7. Ясінський М. М. Етнічно-культурні клуби Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття : автореф. дис. … канд. істор. наук:  26.00.01 – теорія та історія культури / М. М. Ясінський; НАКККіМ. – К., 2012.
 8. Охманюк В. Ф. Етнічна музика Черкаської Звенигородщини (ритмо-структурний, парадигматичний та семіологічний аспекти) : автореф. дис. … канд. мистецтв.: 26.00.01 – теорія та історія культури / В. Ф. Охманюк; КНУКіМ. – К., 2013.
 9. Корнішева Т. Л. Творчий аспект виконавської культури хорового диригента : автореф. дис. … канд. мистецтв.: 26.00.01. – теорія та історія культури / Т. Л. Корнішева; КНУКіМ. – К., 2013.
 10.  Левенець М. В. Культурологія в системі сучасної гуманітарної освіти в Україні : автореф. дис. … канд. культурології: 26.00.01 – теорія та історія культури / М. В. Левенець; КНУКіМ. – К., 2013.

Back to top