Наукова школа
“Механіка деформівного твердого тіла”

Науковий керівник  Сяський Андрій Олексійович, доктор технічних наук, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Львівський державний університет (1969 р.), спеціальність “Механіка”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук “Концентрация напряжений в оболочках с конечною жесткостью на сдвиг” за спеціальністю 01.023 – теорія пружності і пластичності (1972 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук “Контактное взаимодействие анизотропных оболочек и пластин с тонкими упругими ребрами” за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла (1991 р.).

А. О. Сяський – автор понад 100 наукових праць: монографії, навчальні посібники, статті, матеріали і тези конференцій. Основні з них:

 1. Распределение напряжений около кругового отверстия в ортотропной сферической оболочке с конечной жесткостью на сдвиг / А. А. Сяський, Е. И. Лунь // Механика полимеров. – 1973. – №5. – С.879–883.
 2. Распределение напряжений возле отверстий в податливых на сдвиг анизотропных оболочках : монография / А. А. Сяський, Б. Л. Пелех. – К.: Наук. думка, 1975. – 200 с.
 3. Граничные условия для оболочки с отверстием, край которого подкреплен тонким упругим стержнем / А. А. Сяський, Е. И. Лунь // Прикладная механика. – 1975. – т.14. – №3. – С.25–32.
 4. К вопросу о частичном подкреплении кругового отверстия в сферической оболочке / А. А. Сяський // Прикладная механика. – 1978. – т.14. – №10. – С.126–129.
 5. Расчет сварных ортотропных сферических оболочек с ребрами жесткости / А. А. Сяський // Прикладная механика. – 1985. – т.21. – №1. – С.66-73.
 6. Упругое равновесие пластинки с частично подкрепленным отверстием / А. А. Сяський // Прикладная математика и механика. – 1986. – т.50. – №2. – С.247–254.
 7. Теоретичні основи уточненого розрахунку шліцьових з’єднань / А. О. Сяський, С. М. Комбель // Машинознавство. – 2003. – № 4(70). – С. 27– 33.
 8. Передача сил до криволінійного отвору нескінченної пластинки стрижнями змінної жорсткості / А. О. Сяський, Ю. В. Батишкіна // Машинознавство. – 2004. – № 6(84). – С. 21–26.
 9. Математичне моделювання плоских контактних задач : навч. посіб. / А. О. Сяський. – Рівне: РДГУ, 2007. – 95 с.
 10. Механіка суцільного середовища : навч. посіб. / А. О. Сяський, С. М. Бабич. – Рівне: РДГУ, 2007. – 151 с.
 11. Пружна рівновага пластинки з криволінійним контуром, частково підсиленим системою трьох несиметричних ребер / А. О. Сяський, Н. В. Шевцова // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2008. – Т. 13, № 1. – С. 13–19. 
 12. Технічна механіка (кінематика) : навч. посіб. / А. О. Сяський, М. В. Семенюк. – Рівне: РВВ РДГУ, 2009. – 100 с.
 13. Мішана контактна задача для пластинки з криволінійним отвором і системи штампів з кутовими точками / А. О. Сяський, О. Я. Трохимчук // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія “Машинобудування” – Київ: НТУУ “КПІ”, 2010. – №58. – C.36 – 41.
 14. Про передачу моментного навантаження до пластинки з криволінійним отвором пружним ребром / А. О. Сяський, В. В. Кот, К. П. Музичук // Вісник Дніпропетровського університету. – 2011. – Т.19. – №5 (Серія: Механіка. – Вип. 15, Т.2) – С.234–239.
 15. Мішана контактна задача для ізотропної пластинки з криволінійним отвором і жорсткого диска / А. О. Сяський, Н. В. Шинкарчук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2011. – Т.16. – № 1. – С. 16–21.
 16. Технічна механіка (статика, кінематика) : навч. посіб. / А. О. Сяський, М. В. Семенюк. – Рівне: РВВ РДГУ, 2012. – 208 с.
 17. Згин зварної пластинчастої конструкції за контакту берегів колового міжфазного розрізу / А. О. Сяський, В. В. Кот, К. П. Музичук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2013. – №1 (69). – С. 20–30.

Проблематика наукової школи. Мішані контактні задачі для масивних і тонкостінних циліндричних тіл з гладкими та ребристими поверхнями. Часткове підсилення контурів криволінійних отворів в ізотропних та анізотропних пластинках тонкими пружними ребрами змінної жорсткості. Розробка інженерних методик розрахунку напружено-деформованого стану кусково-однорідних пластин з криволінійними міжфазними розрізами, береги яких контактують за дії згинальних навантажень.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом А. О. Сяського:

 1. Комбель С. М. Контактні задачі трибомеханіки для циліндричних тіл в передачах обертального руху : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / С. М. Комбель;  Луцьк. держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2004.
 2. Батишкіна Ю. В. Контактна взаємодія пластин з криволінійними отворами і розімкнених підсилювальних елементів змінної жорсткості : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Ю. В. Батишкіна; Луцьк. держ. техн. ун-т. – Луцьк, 2005.
 3.  Шевцова Н. В. Контактна взаємодія пластин з криволінійними контурами і розімкнених пружних ребер при їх несиметричному сполученні : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Н. В. Шевцова; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2009.
 4. Трохимчук О. Я. Розрахунок масивних і тонкостінних циліндричних тіл при їх контакті з жорсткими штампами : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / О. Я. Трохимчук; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2010.
 5. Шинкарчук Н. В. Розрахунок кусково-однорідних пластинчастих елементів конструкцій за контакту берегів криволінійних міжфазних розрізів : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Н. В. Шинкарчук ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк,  2013.
 6. Кот ВВ. Розрахунок складених пластин з міжфазними розімкненими ребрами жорсткості за дії згинальних навантажень : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / В. В. Кот ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк,  2013.
 7. Музичук К. П. Розрахунок пластинчастих елементів конструкцій з міжфазними дуговими розрізами, береги яких контактують при згині : автореф. дис. … канд. техн. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / К. П. Музичук ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк,  2013.

Наукове консультування

Демчик С. П. Контактна взаємодія плоских областей з криволінійними границями : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / С. П. Демчик; Ін-т прикл. пробл. мех. і матем. НАН України. – Львів, 1994.

Керівництво держбюджетними темами

 1. Математичне моделювання нелінійних збурень еко-енерго систем  (№держ. реєстр. 0100U004897). Термін виконання 2000 – 2002 рр.
 2. Дослідження контактної взаємодії циліндричних тіл з гладкими і ребристими поверхнями  (№держ. реєстр. 0102U005281). Термін виконання 2003 – 2005 рр.
 3. Математичне моделювання та дослідження контактної взаємодії масивних та тонкостінних циліндричних структур (№держ. реєстр. 0105U008955). Термін виконання 2006 – 2008 рр.
 4. Розробка методів оптимізації напруженого стану пластинок з отворами, які взаємодіють з жорсткими штампами і пружними ребрами (№держ. реєстр. 0212U002009). Термін виконання 2009 – 20011 рр.

Back to top