Наукова школа
Міжетнічні інтеракції в реаліях (не)ранжованих систем міжетнічних відносин

Науковий керівник  Гон Максим Мойсейович, доктор політичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника (1990 р.), спеціальність “Історія і педагогіка”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук “Діяльність єврейських політичних партій Західної України в контексті українсько-єврейських взаємин” зі спеціальності 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство (1998 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук “Міжетнічна взаємодія на західноукраїнських землях у міжвоєнний період” зі спеціальності 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство (2007 р.).

М. М. Гон – автор понад 200 наукових і науково-методичних праць: монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, матеріали і тези конференцій. Чільне місце у творчості науковця займають роботи з проблем міжетнічної взаємодії, історії Голокосту, компаративістики геноцидів, новітньої історії країн Азії другої половини ХХ століття. Основні з них:

 1. Євреї в Західноукраїнській Народній Республіці (до проблеми українсько-єврейських взаємин)  / І. М. Погребинська, М. М. Гон. – Київ: ІНВП НАНУ; РЕГІ, 1997. – 84 с.
 2. Новітня історія країн Азії другої половини ХХ століття : курс лекцій / М. М. Гон. – Рівне: РДГУ, 2000. – 112 с.
 3. Голокост на Рівненщині (документи і матеріали); упоряд. та вступні статті М. Гона. – Дніпропетровськ: Центр “Ткума”; Запоріжжя: Прем’єр, 2004. – 120 с.
 4. Konflikt ukraińsko-żydowski na ziemiach zachodnioukraińskich w latach 1935–1939 / M. Hon // Świat nie pożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku / Praca zbiorowa pod redakcją K. Jasiewicza. – Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN : Oficyna Wydawnicza RYTM, 2004. – S. 244–258.
 5. Із кривдою на самоті. Українсько-єврейські взаємини на західноукраїнських землях у складі Польщі (1935–1939) : монографія / М. М. Гон. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 192 с.
 6. Особливості міжетнічної взаємодії в контексті політичних процесів на західноукраїнських землях у міжвоєнний період : монографія / М. М. Гон. – Рівне: Волинські обереги, 2006. – 431 с.
 7. Геноциди першої половини ХХ століття: порівняльний аналіз: навч. посіб. для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / М. М. Гон. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – 180 с.

Проблематика наукової школи. Міжетнічні інтеракції в реаліях (не)ранжованих систем міжетнічних відносин.

Вектори пошуку: “Ми” / “Вони”: простір міжетнічної соціокультурної дистанції; політичні актори: агрегація та стратегія захисту етногрупових інтересів; етнополітика держав та етнополітична поведінка: мета, стратегія, тактика; конфлікти й компроміси: амбівалентність форм врегулювання міжетнічних суперечностей; культура міжетнічної взаємодії.

Докторські дисертації, виконані та захищені під керівництвом М. М. Гона:

 1. Монолатій І. С. Інституціоналізація та діяльність етнічних політичних акторів в Австро-Угорщині (на прикладі Галичини і Буковини) : автореф. дис. …докт. політ. наук: 23.00.02 – політичні інститути та процеси / І. С. Монолатій; Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. 

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом М. М. Гона:

 1. Постельжук О. П. Українські угодовські партії та організації у Західній Україні (1919–1939 рр.) : автореф. дис. …канд. іст. наук: 07.00.01 – історія України / О. П. Постельжук ; Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010.
 2. Долганов П. С. Український економічний націоналізм на західноукраїнських землях: 1919–1939 рр. : автореф. дис. …канд. іст. наук: 07.00.01 – історія України / П. С. Долганов; Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010.
 3. Івчик Н. С. Польське та єврейське питання в політиці царизму на Правобережній Україні (друга половина 1850-х – початок 1880-х рр.) : автореф. дис. …канд. іст. наук: 07.00.01 – історія України / Н. С. Івчик; Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2012. 
 4. Бунечко С. М. Соціально-економічні процеси в Польщі: національний аспект (1918–1939 рр.) : автореф. дис. …канд. іст. наук:  07.00.02 – всесвітня історія / С. М. Бунечко; Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2012.

Back to top