Наукова школа
“Проблеми психолінгвістики та міжкультурної комунікації”

Науковий керівник – Михальчук Наталія Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики англійської мови та прикладної лінгвістики Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Рівненський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського (1995 р.), спеціальності “Російська мова та література, англійська мова”, “Російська мова та література, психологія”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук “Психологічні умови ефективності дискусії як форми навчальної роботи (на матеріалі курсу “Світова література”) за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (2001 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук “Психологія читання літературних творів старшокласниками” за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (2013 р.).

Н. О. Михальчук – автор понад 224 наукових праць: статті у фахових виданнях, монографії, підручники та навчальні посібники з грифом МОН України. Основні з них:

 1. Розуміння літературних творів старшокласниками (психологічний аспект) : монографія / Н.О. Михальчук. – К. : ТОВ “Принт Хауз”, 2009. – 544 с.
 2. Психологія читання та розуміння літературних творів старшокласниками : монографія / Н.О. Михальчук. – К. : ТОВ “Принт Хауз”, 2012. – 368 с.
 3. Навчальні дискусії : навч. посіб. для студ. вузів  / Н.О. Михальчук. – Рівне : РДГУ, 2004. – 124 с.
 4. Основи психології педагогічного спілкування : навч. посіб. для студ. вузів / Н.О. Михальчук, В.І. Носков, О.В. Носкова ; за ред. В. І. Носкова. – Донецьк : ДІУ, 2004. – 141 с.
 5. Гендерная психология : учеб.-метод. пособ. для студ. вузов / Г.В. Ложкин, В.И. Носков, А.В. Кальянов, Н.А. Михальчук ; под ред. В.И. Носкова, Г.В. Ложкина. – Донецк : ДИУ, 2004. – 144 с.
 6. Психологія інтелекту : метод. посіб. для студ. вузів / Н. О. Михальчук, Е. З. Івашкевич. – Рівне : РДГУ, Міжнародний університет “РЕГІ” імені акад. Степана Дем’янчука, 2004. – 52 с.
 7. Розвиток діалогічних якостей пізнавальної діяльності школярів засобами світової літератури : метод. посіб. для студ. вузів / Н. О. Михальчук, Е. З. Івашкевич. – Рівне : РДГУ, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акад. Степана Дем’янчука, 2005. – 56 с.
 8. Профессиональная ориентация как детерминанта карьеры личности. Школа профессионального самоопределения : учеб.-метод. пособ. / В.И. Носков, А.В. Кальянов, О.В. Фросинина, Р.В. Данилин, Г. В. Ложкин, Н. А. Михальчук, О. В. Носкова ; под ред. В. И. Носкова. – Донецк : НОРД-ПРЕСС, 2006. – 172 с.
 9. Основи психологічної реабілітації : навч. посіб. – Рівне : РДГУ, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акад. Степана Дем’янчука, РДГУ, 2006. – 192 с.
 10. Розвиток інтелектуальних можливостей школярів засобами літератури : навч.-метод. посіб. для студ. вузів фіз. вих. і спорту / Н. О. Михальчук, Е. З. Івашкевич, Р. З. Поташнюк. – Рівне : ТОВ “Принт Хауз”, 2010. – 192 с.

Проблематика наукової школи. Психолінгвістика, когнітивна психологія.

Вектори пошуку: ознайомлення через мову з культурою країни, її традиціями, історією та сучасністю; формування комунікативних вмінь та навичок учнів та студентів, необхідних для здійснення міжкультурних діалогів; вивчення проблем особистісної підструктури індивідуального досвіду, які є сукупністю стійких оцінок на основі системи інтерпретацій, що склалася.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Н. О. Михальчук:

 1. Орлова С. І. Психологічні особливості розвитку сприймання підлітками поетичної форми : автореф. дис. … канд. психол. наук :  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / С. І. Орлова ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2005.
 2. Терновик Н. А. Психологічні умови розвитку підлітка як суб’єкта пізнавальної діяльності (на матеріалі курсу “Світова література”) : автореф. дис. … канд. психол. наук :  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Н. А. Терновик ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2006.
 3. Мамчур І. А. Формування комунікативного потенціалу майбутнього вчителя іноземної мови засобами культурологічно орієнтованого навчання : автореф. дис. … канд. психол. наук :  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / І. А. Мамчур ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2007.
 4. Хупавцева Н. О. Психологічний потенціал евристичної бесіди як форми навчальної роботи : автореф. дис. … канд. психол. наук :  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Н. О. Хупавцева ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2007.
 5. Бігунова С. А. Психологічний потенціал культурологічно орієнтованого навчання старшокласників іноземної мови : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / С. А. Бігунова ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2008.
 6. Веремчук А. М. Розвиток професійної рефлексії майбутнього вчителя іноземної мови : автореф. дис. … канд. психол. наук :  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / А. М. Веремчук ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2009.
 7. Ангєліс К. О. Розвиток особистісної рефлексії у пізнавальній активності підлітків  : автореф. дис. … канд. психол. наук :  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / К. О. Ангєліс ; Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2010.
 8. Верьовкіна О. Є. Психологічні чинники формування мисленнєвої культури підлітків : автореф. дис. … канд. психол. наук :  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / О. Є. Верьовкіна ; Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2010.
 9. Долга Т. О. Психологічні передумови вдосконалення усної перекладацької діяльності студентів-філологів : автореф. дис. … канд. психол. наук :  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Т. О. Долга; Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2011.
 10. Чала Ю. М. Особливості набуття професійно значущого досвіду майбутніми психологами : автореф. дис. … канд. психол. наук :  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Ю. М. Чала ; Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2012.
 11. Мазяр В. М. Психологічні чинники розвитку мислення підлітків у діалогічній взаємодії : автореф. дис. … канд. психол. наук :  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / В. М. Мазяр ; Національний університет “Острозька академія”. – Острог, 2013.
 12. Рикун А. А. Особливості становлення стилю професійного спілкування майбутніх психологів : автореф. дис. … канд. психол. наук :  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / А. А. Рикун ; Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2014.

Back to top