Рівненський державний гуманітарний університет
оголошує прийом
до АСПІРАНТУРИ та ДОКТОРАНТУРИ

для здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальностей:

 • 011 – освітні, педагогічні науки;
 • 031 – релігієзнавство;
 • 035 – філологія;
 • 053 – психологія;
 • 052 – політологія;
 • 101 – екологія;
 • 113 – прикладна математика;

для здобуття ступеня доктора наук зі спеціальностей:

 • 011 – освітні, педагогічні науки.

До аспірантури приймаються особи які здобули ступінь магістра,
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі здійснюється за рахунок:

 • державного замовлення;
 • кошти фізичних чи юридичних осіб (на умовах контракту).

Форми і строки підготовки в аспірантурі:

 • очна форма (денна, вечірня) – 4 роки;
 • заочна форма – 4 роки.

строки підготовки в докторантурі - 2 роки

Вступні випробування: іноземна мова та спеціальність.

Зарахування до аспірантури:

 • 1 хвиля – 11-13 вересня 2019 року;
 • 2 хвиля – 29 лютого-1 березня 2020 року.

Документи, що подаються до вступу в аспірантуру

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра (освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі (зразок на сайті), вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень) та додатка до нього;
 • копію трудової книжки, завірену печаткою установи, в якій вступник працює (за наявності);
 • особову картку з обліку кадрів за формою П-2ДС, засвідчену підписом керівника кадрової служби та печаткою установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • реферат з теми, яка входить до проблематики наукових досліджень з обраної спеціальності;
 • список опублікованих наукових статей (інших публікацій) і винаходів (за наявності);
 • копії патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю, ксерокопії наукових статей (інших публікацій (за наявності);
 • копії посвідчень про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
 • рекомендацію щодо вступу до аспірантури Вченої ради закладу вищої освіти, в якому працює або навчається вступник (за наявності).

У заяві в паперовій формі зазчається згода вступника на обробку персональних даних. Оригінали документів під час участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (під час виконання вимог до зарахування). Трудова книжка (оригінал) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються

Документи приймаються:  

 • 1 хвиля з 22 серпня по 31 серпня 2019  року
 • 2 хвиля з 03 лютого по 17 лютого 2020 року

за адресою:

вул. Пластова, 31, кабінет 115, науковий відділ.

Телефон для довідок : 26-96-89.

 

Back to top