Hаукова школа
“Відтворення родючості ґрунтів та збалансоване природокористування”

Науковий керівник  Лико Дарія Василівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, академік Української екологічної академії наук і Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Львівський сільськогосподарський інститут (1969 р.), спеціальність “Агрономія”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук “Влияние состава твердой фазы на динамику свойств мелиорируемых торфяных почв” за спеціальністю 06.01.02 – меліорація і зрошувальне землеробство (1975 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук “Научно-практические основы окультуривания мелиорируемых торфяных почв Полесья УССР” за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика (1991 р.).

Дарія Василівна Лико – член спеціалізованої вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування, радник мера міста Рівне з екологічних питань, голова Рівненської обласної ради Всеукраїнської екологічної ліги, голова обласного відділення асоціації “Жінки в науці і освіті”, керівник регіонального відділення УЕАН “Волинь-екологія”, член Президії УЕАН, заступник голови координаційно-експертної ради при постійній екологічній комісії обласної Ради депутатів, голова журі із захисту наукових робіт МАН секцій “Біологія”, “Екологія”, “Психологія”, член Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, експерт ДАК Міністерства освіти і науки України.

Член редакційної колегії журнала “Вісник Національного університету водного господарства та природокористування”.

Д. В. Лико – автор понад 350 наукових і навчально-методичних праць з проблем меліоративного ґрунтознавства та відтворення родючості ґрунтів: наукові статті, монографії, навчальні посібники з грифом МОН України. Основні з них:

 1. Проблемы и пути окультуривания мелиорируемых земель Полесья УССР : монография / Д. В. Лыко. – К.: УСХА, 1990. – 164 с.
 2. Лико Д.В. Навчальні польові практики : навч. посіб. / Д. В Лико, М. О. Клименко. – Київ: Кондор, 2004. – 204 с.
 3. Фізична екологія : навч. посіб. / М. Ю. Новоселецький, Д. В. Лико, А. Л. Панасюк, В. І. Тищук. – К. : Кондор, 2009. – 480 с.
 4. Біологія : навч.-метод. посіб. / Д. В. Лико, Л. В. Шклярук. – Рівне : Волин. обереги, 2009. –  264 с.
 5. Екологія : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / Д. В. Лико, І. Б. Грюк, С. М. Лико, О. А. Деркач. – Рівне: Волинські обереги, 2010. – 315 с.
 6. Якість та ефективність фосфоритів : монографія / Д. В. Лико, М. О. Клименко, С. М. Клименко, С. М. Лико. – Рівне: НУВГП, 2010. – 203 с.
 7. Оцінка ризику для здоров'я сільського населення від дії факторів середовища життєдіяльності людини (на прикладі Рівненської області) : монографія / І. В. Гущук, Д. В. Лико. – Рівне: РДГУ, 2010. – 229 с.
 8. Використання міжпредметних зв'язків природничих предметів для розвитку творчих здібностей учнів : монографія / О. П. Войтович, Ю. М. Галатюк, Д. В. Лико. – Рівне: РДГУ, 2011. – 224 с.
 9. Ландшафтно-екологічний аналіз катастроф : навч. посіб. / Д. В. Лико, В. О. Мартинюк. – Рівне: РДГУ, 2012. – 150 с.
 10. Зональне біорізноманіття : навч.-метод. посіб. / Д. В. Лико, Л. В. Ойцюсь. – Рівне: РДГУ, 2012. – 310 с.
 11. Ґрунтознавство. Практикум для виконання лабораторних робіт студентами ВНЗ за ОКР – бакалавр : навч.-метод. посіб. / Д. В. Лико, С. М. Лико, О. А. Деркач. – Рівне: РДГУ, 2013. – 155 с.
 12. Радіобіологія. Практикум : навч.-метод. посіб. / М. І. Костолович, Д. В. Лико. – Рівне: РДГУ, 2013. – 225 с.

Технологічні проекти

 1. Проект прискореного окультурення осушених торфових ґрунтів колгоспу ім. Куйбишева Камінь-Каширського р-ну Волинської області. – Ровно: УІІВГ, 1975. – 21 с.
 2. Проект прискореного окультурення осушених торфових ґрунтів колгоспу ім. Щорса Камінь-Каширського р-ну Волинської області. – Ровно: УІІВГ, 1975. – 23 с.
 3. Проект прискореного окультурення осушених торфових ґрунтів колгоспу ім. Куйбишева Ковельського р-ну Волинської області. – Ровно: УІІВГ, 1975. – 27 с.
 4. Проект прискореного окультурення осушених торфових грунтів радгоспу Федорівський Сарненського р-ну Рівненської області Лико Д. В. – Ровно: УІІВГ, 1978. – 30 с.

Проблематика наукової школи. Дослідження широкого спектру екологічних проблем: радіоекології, зокрема виявлення особливостей ведення сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами територіях Західного Полісся України; розробка наукових основ створення високопродуктивних меліорованих земель та отримання екологічно чистої продукції на забруднених радіонуклідами територіях і втілення у сільськогосподарську практику методу комплексних колоїдно-хімічних меліорацій; розробка теорії структурних та колоїдно-хімічних меліорацій торфових ґрунтів і ґрунтів легкого гранулометричного складу для зони Західного Полісся України.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Д. В. Лико:

 1. Фурман В. М. Структурные мелиорации как фактор повышения плодородия осушеных торфяных почв Западного Полесья : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.02 – меліорація і зрошувальне землеробство / В. М. Фурман; Укр.  наук.-дослід. ін-т гідротехніки і меліорації. – К., 1989.
 2. Кузнецова Т. О. Вдосконалення технології внесення сапропелю з метою підвищення родючості ґрунтів в умовах Західного Полісся України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.02 – меліорація і зрошувальне землеробство / Т. О. Кузнецова;  Укр. наук.-дослід. ін-т гідротехніки і меліорації. – К., 1992.
 3. Новачок О. М. Бонітування меліорованих мінеральних грунтів Західного Полісся України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.02 – меліорація і зрошувальне землеробство / О. М. Новачок; Ін-т інженерів водного господарства. – Рівне, 1993.
 4. Сорока В. С. Окисно-відновні процеси торфових ґрунтів Полісся України при проведенні структурних меліорацій : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.02 – меліорація і зрошувальне землеробство / В. С. Сорока; Ін-т інженерів водного господарства. – Рівне, 1993.
 5. Бондарчук С. П. Агроекологічні основи освоєння та раціонального використання вироблених торфовищ Західного Полісся України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.03 – агроґрунтознавство і агрофізика / С. П. Бондарчук; Ін-т інженерів водного господарства. – Рівне, 1997.
 6. Клименко О. М. Розробка технології меліорації забруднених радіонуклідами грунтів внесенням меліорантів у суспензійному стані : автореф. дис. ... канд. тех. наук :  06.01.02 – сільськогосподарські меліорації / О. М. Клименко;  Рівненський держ. тех. ун-т. – Рівне, 2002.
 7. Володимирець В. О. Антропічна трансформація видового складу флори осушених територій у зв’язку з процесами синаптропізації : автореф. дис. ... канд. біол. наук :  03.00.05 – ботаніка / В. О. Володимирець; Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України. – К., 2003.
 8. Долженчук В. І. Агроекологічний стан ґрунтового покриву Рівненської області : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 – екологія / В. І. Долженчук; Житомирський агроекологічний ун-т. – Житомир, 2011.
 9. Ойцюсь Л. В. Адвентивна фракція флори Волинського Полісся : автореф. дис. ... канд. біол. наук :  03.00.05 – ботаніка / Л. В. Ойцюсь; Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України. – К., 2011.

Керівництво держбюджетними темами

Фітоіндикація деградаційних процесів водних екосистем (№держ. реєстр. 0108U002070). Термін виконання 2008 – 2009 рр.

Керівництво госпдоговірними темами

Розробка обласної програми охорони довкілля, збалансованого природокористування та забезпечення екологічної безпеки до 2015 року та перехід до стійкого розвитку (на замовлення управління охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області). Термін виконання 07.10.2008 –31.12.2008 рр.

Back to top