Кафедра вікової та педагогічної психології створена у лютому 2003 року шляхом реорганізації загальноінститутської кафедри психології. Вона є випусковою кафедрою підготовки фахівців за спеціальністю 053 «Психологія».

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює викладання понад 30 навчальних дисциплін психологічного циклу на всіх факультетах університету. Профілюючі навчальні дисципліни кафедри:

 • вікова психологія;       
 • педагогічна психологія;
 • соціальна психологія;
 • диференційна психологія;
 • конфліктологія;
 • психологія вищої школи;
 • юридична психологія;
 • психологія праці;
 • психологічне консультування;
 • основи наукових досліджень;
 • психологія стресу.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Під керівництвом доктора психологічних наук, професора Романа Володимировича Павелківа на кафедрі сформувався згуртований високопрофесійний колектив.

До складу кафедри входить 18 науково-педагогічних працівників, у тому числі три доктори наук (Павелків Р. В., Корчакова Н. В., Немеш О. М.), чотири професори (Павелків Р. В., Безлюдна В. І., Корчакова Н.В., Немеш О.М.), вісім кандидатів психологічних та педагогічних наук (Кулаков Р.С., Кулакова Л.М., Назаревич В.В., Назарець Л.М., Осьмак Л.П., Созонюк О.С., Яцюк Н.О., Піонтковська Д.В.), два старших викладачі (Березюк Т.П., Джежджера О.В.) та чотири викладачі (Луцик Г.О., Одолінський В.Г., Хомич І.С., Широких А.О.).

Наукова діяльність кафедри спрямована на розробку проблеми розвитку моральної свідомості та самосвідомості в дитячому віці. У руслі даної проблематики кафедра виконала два наукові проекти:

“Феноменологія морального розвитку особистості: детермінація, механізми, генезис” (державний реєстраційний номер – 0106U000636), результати якого знайшли відображення у колективній науковій монографії (2006-2008рр.)

Просоціальна поведінка як передумова морального становлення особистості” (державний реєстраційний номер – 0112U002043), який спрямований на розкриття унікально-значущої форми соціальної поведінки людини, спрямованої на безкорисну підтримку оточуючих, розвиток альтруїстичних тенденцій у структурах людської психіки і поведінки, готовність діяти на користь інших людей.(2012-2013рр.).

З 2010 року кафедрою здійснюється прийом профільного іспиту кандидатського мінімуму та підготовка докторів філософії за спеціальністю 053 Психологія.

Викладацька діяльність членів кафедри постійно поєднується з розробкою навчально-методичних матеріалів, написанням підручників, навчальних посібників, наукових статей. Бібліотеки навчальних закладів України збагатилися: монографіями «Розвиток моральної свідомості у дитячому віці» (авт. Р.В. Павелків), «Просоціальний розвиток особистості» (авт. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова), «Просоціальність особистості: становлення та розвиток» (Н. В. Корчакова), «Феноменологія морального розвитку особистості: детермінація, механізми, генезис» (за ред. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова), «Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти» (Р. В. Павелків, О. Б. Петренко), «Віртуальна діяльність особистості: структура та динаміка психологічного змісту» (О. М. Немеш);

підручниками «Загальна психологія» (авт. Р.В. Павелків), «Вікова психологія» (Р.В. Павелків); Метафора (психологія зображень) (В. В. Назаревич);

посібниками «Педагогічна психологія» (Р.В. Павелків у співавторстві), «Дитяча психологія» (Р.В. Павелків у співавторстві), «Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу» (Р.В. Павелків у співавторстві), «Геронтопсихологія. Медико-біологічні та соціально-психологічні аспекти старіння» (Р.В. Павелків у співавторстві)

При кафедрі створена лабораторія інтерактивно-проективних технологій підготовки психологів.

Кафедра виступає ініціатором проведення науково-практичних конференцій. Так 29-30 березня 2018 року спільно із спорідненими кафедрами університету, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки та Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна було проведено щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію «Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості». 27-28 березня 2019 року спільно зі Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Луцьким базовим медичним коледжем, а також кафедрами загальної психології та психодіагностики, практичної психології та психотерапії було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Особистість у просторі молодіжної субкультури».

Для розміщення наукових повідомлень кафедра ініціювала відкриття наукового часопису РДГУ «Психологія: реальність і перспективи» (номер держ. реєстр. КВ № 18713-7513Р, ISSN 2518-7503). Друкується два рази на рік. Збірник індексується в науковометричній базі Index Copernicus

Також ініційовано відкриття студентського наукового часопису РДГУ «Студентський дайджест», у якому висвітлюються результати науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти.

Щорічно кафедрою вікової та педагогічної психології разом із кафедрами загальної психології та психодіагностики, практичної психології та психотерапії спільно зі Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки проводиться регіональний Фестиваль практичної психології на о. Світязь

Кафедра підтримує тісні зв’язки з центральними науковими установами країни — Науково-дослідним інститутом психології імемі Г. С. Костюка, Інститутом проблем виховання АПН України, спорідненими кафедрами вузів Києва, Луцька, Одеси, Харкова, Житомира, Ніжина. Тісні зв’язки підтримуються з Брестським державним університетом імені О.С. Пушкина (Білорусь), Даугавпілським університетом (Латвія), Національним університетом «Острозька Академія», Мукачівським державним університетом, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, ПЗВО «Міжнародним класичним університетом імені Пилипа Орлика», Бердянським державним педагогічним університетом, Київським національним університетом імені Т.Г.Шевченка, Ніжинським державним педагогічним університетом ім. М.Гоголя, Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Кафедра співпрацює з Рівненським обласним центром практичної психології і соціальної роботи РОІП, управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, Рівненською міською соціальною службою молоді, центром профорієнтації обласного центру зайнятості, центром психічного здоров’я населення, поліклінікою ВОЗ УВС України. Викладачі кафедри часті гості у педагогічних колективах коледжів, загальноосвітніх шкіл та дошкільних установ м. Рівного та області. Вони беруть участь у методичних об’єднаннях, круглих столах, засіданнях експертних комісій.  

Творча атмосфера колективу відбилася у девізі кафедри «Робота — найкращий спосіб насолоджуватися життям».

Колектив кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ відкритий до спілкування, обміну досвідом та співпраці.

Back to top