Наукова школа
“Моральні основи соціалізації особистості”

Науковий керівник – Павелків Роман Володимирович, доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, академік Академії наук вищої школи України, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи, директор Інституту психології та педагогіки, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету.

Державні та відомчі нагороди. Нагрудний знак “Відмінник освіти України” (2000 р.), Почесне звання “Заслужений працівник освіти України” (2003 р.), орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2016 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2001 р.), нагрудний знак “Петро Могила” (2006 р.), Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2012 р.), Почесна грамота Рівненської обласної ради (2013 р.), диплом Міжнародної академії рейтингових технологій та соціології “Золота фортуна”, медаль “Трудова слава” (2011 р), диплом учасника всеукраїнського видавничого проекту “Науково-освітній потенціал України” (2012 р.).

Роман Володимирович Павелків – головний редактор редакційної колегії збірника наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету “Психологія: реальність і перспективи”, член редакційних колегій наукових та науково-методичних журналів, збірників наукових праць: “Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти”, “Нова педагогічна думка”, “Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини”, “Наукові записки Національного університету “Острозька академія”.

Член президії Товариства психологів України; член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України (Д 26.453.02), Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Д 26.053.10), експерт комісії ДАК Міністерства освіти і науки України з питань ліцензування та акредитації ВНЗ України зі спеціальності “Психологія”.

Р. В. Павелків понад 50 разів виступав офіційним опонентом під час захисту кандидатських та докторських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата, доктора психологічних та педагогічних наук.

Фахова освіта – Рівненський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського (1981 р.), спеціальність “Педагогіка і психологія (дошкільна)”. 
1984–1988 рр. – навчання в аспірантурі Науково-дослідного інституту психології АПН УРСР.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук “Психологічні особливості усвідомлення молодшими школярами своєї поведінки” за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (1990 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук “Розвиток моральної свідомості та самосвідомості у молодшому шкільному віці” за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (2005 р.).

Р. В. Павелків – автор понад 180 наукових праць, переважна частина яких присвячена проблемам становлення і розвитку моральної свідомості та самосвідомості у дитячому віці. Серед них понад 10: монографії, підручники, навчальні посібники з грифом МОН України. Основні з них:

  1. Загальна психологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. – К.: Кондор, 2002. – 506 с.
  2. Педагогічна психологія : (теоретичні концепції та практикум) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. – Рівне, 2003. – 297 с.
  3. Розвиток моральної свідомості та самосвідомості у дитячому віці : монографія / Р. В. Павелків. – Рівне : Волинські обереги, 2004. – 247 с.
  4. Зміст, дидактичні структури та методичне забезпечення уроків у початкових класах (психологічні та педагогічні аспекти) : навч.-метод. посіб. для студ. пед. ф-ту / Г. П. Коваль, Р. В. Павелків, В. В. Сілков [та ін.] ; М-во освіти і науки України. РДГУ. – Т. : Підручники і посібники, 2006. – 192 с.
  5. Дитяча психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – К. : Академвидав, 2008. – 432 с.
  6. Дитяча психологія : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – Рівне : [Волинські обереги], 2008. – 316 с.
  7. Короткий довідник з дитячої психології / Р. В. Павелків. – Рівне, 2008. – 55 с.
  8. Феноменологія морального розвитку особистості: детермінація, механізми, генезис : монографія / під ред. Р. В. Павелківа. – Рівне: Волинські обереги, 2009. – 368 с.
  9. Загальна психологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. – Вид. 3-тє, допов. – К. : Кондор, 2009. – 570 с.
  10. Дитяча психологія : навч. посіб. для самост. роб. студ. Серія: САМ / Р. В. Павелків. – К. : Академвидав, 2010. – 430 с.
  11. Вікова психологія: підручник / Р. В. Павелків. – К.: Кондор, 2011. – 469 с.
  12. Загальна психологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. – Вид. 4-те, допов. – К. : Кондор, 2013. – 576 с.
  13. Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу: навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – К.: “Центр учбової літератури”, 2013. – 232 с.
  14. Дитяча психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – К.: Академвидав, 2015. – 400 с.
  15. Інноватика у вихованні: теоретико-прикладні аспекти: монографія / Р. В. Павелків; наук. ред. О. Б. Петренко. – Рівне : О. Зень, 2017. – С. 278-324.

Проблематика наукової школи. Розкриття закономірностей і механізмів інтеріоризації соціальних зразків на основі їх морального осмислення через задіяння структур моральної свідомості та самосвідомості особистості.

Вектори пошуку: аналіз сучасних концепцій соціалізації, вивчення готовності індивіда до сприйняття соціальних зразків на первинних етапах соціалізації; з’ясування особливостей формування здатності вичленяти моральний та просоціальний контекст ситуації; здійснювати оцінку зразків, що транслюються соціальним оточенням з використанням моральних стандартів; опис типології процесів соціалізації, вивчення процесу інтеріоризації моральних норм, формування основ особистісно-моральної парадигми у структурах індивідуальної свідомості; вивчення когнітивних основ прийняття рішень про дотримання моральних приписів; розвиток основних структур моральної свідомості і їх вплив на поведінку особистості; простеження представленості морального контексту поведінки на різних рівнях соціалізації, аналіз нормативних основ соціалізації в епоху дитинства, підлітковості та юності; простеження єдності адаптації, інтеграції та самореалізації у загальному контексті соціалізації; опис траєкторної моделі соціалізації молоді.

Докторські та кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Р. В. Павелківа:

  1. Романчук В. П. Організаційно-педагогічні умови підготовки старшокласників до вибору майбутньої професії у навчально-трудовій діяльності : автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.07 – теорія та методика виховання / В. П. Романчук; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2002.
  2. Середюк Л. А. Педагогічні умови оптимізації процесу особистісного самовираження старшокласників : автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.07 – теорія та методика виховання / Л. А. Середюк; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2002.
  3. Філоненко М. М. Спостереження і спостережливість як умови формування екологічного мислення молодших школярів : автореф. дис. …канд. психол. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / М. М. Філоненко; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2002.
  4. Корчакова Н. В. Психологічні особливості особистісної самопрезентації дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. …канд. психол. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Н. В. Корчакова; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2004.
  5. Касаткіна О. В. Психолого-педагогічні основи розвитку комунікативної компетентності студентів (на прикладі вивчення англійської мови) : автореф. дис. …канд. психол. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / О. В. Касаткіна; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007.
  6. Яцюк Н. О. Особливості моральної рефлексії в молодшому шкільному віці : автореф. дис. …канд. психол. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Н. О. Яцюк; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2008.
  7. Квашук О. В. Психологічні чинники впливу телебачення та становлення моральної свідомості молодших школярів : автореф. дис. …канд. психол. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / О. В. Квашук; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008.
  8. Назарець Л. М. Особливості емоційної регуляції в формуванні пізнавальних інтересів підлітків : автореф. дис. …канд. психол. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Л. М. Назарець; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2009.
  9. Славіна Н. С. Психологічні особливості емоційно-почуттєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. …канд. психол. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Н. С. Славіна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2009.
  10. Димченко Н. С. Психологічні особливості розвитку професійної рефлексії у майбутніх менеджерів-економістів : автореф. дис. …канд. психол. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Н. С. Димченко; Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2010.
  11. Кулаков Р. С. Особливості становлення самооцінки та рівня домагань старшокласників як психологічних детермінант їх професійного самовизначення : автореф. дис. …канд. психол. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Р. С. Кулаков; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2013.
  12. Ганжа М. В. Педагогічні умови естетичного виховання молодших школярів засобами дизайну : автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.07 – теорія та методика виховання / М. В. Ганжа; Ін-т пробл. виховання НАПН України. – К., 2013.
  13. Пивоварчук Т. О. Психологічні чинники розвитку комунікативних здібностей студентів-філологів : автореф. дис. …канд. психол. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Т. О. Пивоварчук; Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2013.
  14. Остапчук Н. О. Формування у майбутніх педагогів готовності до особистісного типу спілкування : автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Н. О. Остапчук; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2015.
  15. Потапчук Т. В. Теоретико-методичні основи формування національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. …докт. пед. наук: 13.00.07 – теорія і методика виховання / Т.В. Потапчук; Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ, 2015.
  16. Кулакова Л. М. Формування почуття власної гідності у молодших школярів в умовах навчальної діяльності : автореф. дис. …канд. психол. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Л. М. Кулакова; Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2015.
  17. Курдибаха О.М. Психологічні особливості гендерної соціалізації підлітків в умовах позашкільних навчальних закладів : автореф. дис. …канд. психол. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / О. М. Курдибаха; Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2017.

Керівництво держбюджетними темами

  1. Феноменологія морального розвитку особистості: детермінація, механізми, генезис (№держ. реєстр. 0106U000636). Термін виконання 2006 – 2008 рр.
  2. Просоціальна стратегія як основа морального становлення особистості (№держ. реєстр. 0112U002043). Термін виконання 2012 – 2013 рр.
  3. Моральні основи соціалізації особистості (проект). Термін виконання 2014 – 2015 рр.

Back to top