При вступі на здобуття бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (НРК5)

Вступник, який подає заяву в електронній формі, під час реєстрації особистого електронного кабінету, зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ (зазначена адреса буде логіном для входу до
 • особистого електронного кабінету вступника;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (сертифікат ЗНО) / сертифіката НМТ (вказується будь-який з дозволених Правилами прийому);
 • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО / сертифіката).

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) ЗНО та/або НМТ;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Вступники, які проходять співбесіди (замість НМТ у передбачених Правилах прийому випадках) та творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, екзаменаційного листка з фотокарткою та документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті.

Інші копії документів подаються, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції.

При вступі на здобуття магістра на основі освітнього ступеня бакалавра (НРК6), освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7)

У 2023 році заяви на вступ у магістратуру подаються тільки в електронній формі.

Для подання заяв в електронній формі потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ (працює під час вступної кампанії).

Реєстрація особистих електронних кабінетів вступника розпочинається з 1 липня.

Подати заяву тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника) можна:

 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб із посвідкою про постійне проживання в Україні;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їхнього виготовлення;
 • у разі подання заяви на вступ до або після встановлених Порядком прийому строків роботи електронних кабінетів вступників;
 • у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) ЄВІ / ЄФВВ;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах прийому.

Вступники, які проходять співбесіди замість ЄВІ / фаховий іспит замість ЄФВВ (у передбачених Порядком прийому випадках), допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, екзаменаційного листка з фотокарткою та документа, що підтверджує право вступника на участь у співбесіді/фаховому іспиті.

Інші копії документів подаються, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції.

При вступі на навчання до аспірантури:

Під час подання заяви вступник особисто пред’являє оригінали та подає копії:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; для резервістів – військовий квиток);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • особової картки з обліку кадрів за формою П-2, засвідчену підписом керівника кадрової служби та печаткою установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює; патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю, ксерокопії наукових статей (за наявності);
 • сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності); рекомендації щодо вступу до аспірантури вченою радою закладу вищої освіти, в якому працює або навчається вступник (за наявності).
 • До заяви вступники додають також три кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см та мотиваційний лист.
 • У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись виписка з реєстру документів про освіту про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів під час участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (під час виконання вимог до зарахування).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Університету.

Копії документа, що посвідчує особу, військово-облікового документа не підлягають засвідченню.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

При вступі на навчання до докторантури:

 • заяву на ім’я ректора Університету; копію документа (одного з документів), що посвідчує особу; копію військово-облікового документа (для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; для резервістів – військовий квиток);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього;
 • копію диплома про присудження ступеня доктора філософії (кандидата наук); копію атестата про присвоєння вченого звання (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; копію особової картки з обліку кадрів за формою П-2, засвідченої підписом керівника кадрової служби та печаткою установи, в якій вступник до докторантури навчається або працює;
 • список наукових праць і винаходів;
 • розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дисертації, інформація про об’єкт і предмет наукового дослідження, аналіз розробленості теми, пропозиції щодо проведення наукового дослідження;
 • письмову характеристику, складену доктором наук, штатним працівником Університету про наукову діяльність вступника та його наукові досягнення в дослідженні обраної теми;
 • письмову згоду доктора наук, який подає характеристику щодо наукової діяльності вступника, бути науковим консультантом вступника у разі його зарахування до докторантури.

Back to top