І. При вступі на здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (бакалавра, спеціаліста, магістра):

 • заява;
 • документ (один з документів), що посвідчує особу; 
 • військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • медична довідка за формою 086/о (для вступників на навчання для здобуття спеціальностей 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія», виданої не пізніше 09 липня;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

 Для участі в творчому конкурсі при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення:

 • заява на участь у вступному іспиті, творчому конкурсі (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною Приймальною комісією);
 • документ (один з документів), що посвідчує особу;
 • фотокартка розміром 3 х 4 см;
 • документ про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 09 липня.

ІІ. При вступі на здобуття освітнього ступеня бакалавра здобувачів вищої освіти, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра:

 • заява;
 • документ (один з документів), що посвідчує особу; 
 • військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • академічна довідка або копія залікової книжки, видана закладом вищої освіти, в якому вступник здобуває вищу освіту;
 • копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснювався вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання знань (вступних випробувань), завірених закладом вищої освіти, в якому вступник здобуває вищу освіту, та довідки цього закладу про те, що оригінали зазначених документів зберігаються у ньому;
 • медична довідка за формою 086-о (для вступників на навчання для здобуття спеціальностей 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія», виданої не пізніше 09 липня;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

ІІІ. При вступі на здобуття освітнього ступеня магістра

 • заява;
 • документ (один з документів), що посвідчує особу;
 • військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (освітній ступінь), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 
 • екзаменаційний лист єдиного вступного іспиту; 
 • медична довідка за формою 086/о (для вступників на навчання для здобуття спеціальностей 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія», виданої не пізніше 09 липня;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Вступники, звільнені від ЄВІ з іноземної мови до пакету документів додають документ (документи), які засвідчують право складати вступний іспит з іноземної мови в закладі вищої освіти.

 1. При вступі на навчання до аспірантури:
 • заява;
 • документ (один з документів), що посвідчує особу;
 • військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • диплом державного зразка магістра (спеціаліста) та додаток до нього;
 • особова картка з обліку кадрів за формою П-2, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • реферат за темою, яка входить до проблематики наукових досліджень з обраної спеціальності;
 • список опублікованих наукових статей і винаходів (за наявності);
 • патенти на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю, ксерокопії наукових статей (за наявності);
 • сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
 • рекомендація щодо вступу до аспірантури Вченої ради закладу вищої освіти, в якому працює або навчається вступник (за наявності).

 VІ. При вступі на навчання до докторантури:

 • заява;
 • документ (один з документів), що посвідчує особу;
 • документ державного зразка про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього;
 • диплома про присудження ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 • атестат про присвоєння вченого звання (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • особова картка з обліку кадрів за формою П-2, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою установи, в якій вступник до докторантури навчається або працює;
 • список наукових праць і винаходів;
 • розгорнута пропозиція, в якій міститься план дисертації, інформація про об’єкт і предмет наукового дослідження, аналіз розробленості теми, пропозиції щодо проведення наукового дослідження;
 • письмова характеристика, складена доктором наук, штатним працівником Рівненського державного гуманітарного університету про наукову діяльність вступника та його наукові досягнення в дослідженні обраної теми;
 • письмова згода доктора наук, який подає характеристику щодо наукової діяльності та наукових досягнень вступника, бути науковим консультантом вступника у разі його зарахування до докторантури;

Для участі в конкурсному відборі приймаються копії документів за наявності оригіналів.

Back to top