Підготовка дипломованих вчителів математики для середньої школи розпочалася у 1939 році відразу після відкриття Рівненського учительського інституту. Як самостійний структурний підрозділ кафедра математики була створена у 1947 році, коли учительський інститут було реорганізовано у педагогічний. Спочатку це була досить скромна за кількістю викладачів з науковими ступенями і вченими званнями одиниця. Так, у 1955 році з 10 педагогів на кафедрі працював лише один кандидат наук А.Н.Комаха, який був на той час завідувачем кафедри. Поступово справи покращувалися і на кафедрі зростає число викладачів вищої кваліфікації. Значний внесок у становлення і розвиток кафедри внесли у різні роки такі яскраві особистості, неординарні педагоги, як кандидати наук, доценти М.І.Авраменко, М.З.Гречкін, П.Ф.Данилюк, Т.А.Лизогуб, І.А.Марнянський, А.С.Раухман та ін. У період її становлення відбувалися певні зміни в назві, об’єднання і роз’єднання з іншими кафедрами фізико-математичногофакультету.

У 1987 року обидві кафедри були знову об’єднані в одну кафедру математики та методики її викладання (зав. кафедри В.В. Сілков), а 1990 року знову розділена на дві: кафедру вищої математики (зав. кафедри В.Г. Михальчук, потім В.К. Столярчук) та кафедру математики з методикою викладання, яку очолював В.В. Сіл­ков. Від 1996 року кафедру вищої математики очолює професор Борис Петрович Петрівський, нині завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Ярослав Борисович Петрівський.

 Кафедру математики з методикою викладання нині очолює кандидат фізико-математичних наук, професор Крайчук Олександр Васильович.

Працюючи на кафедрі, підготували й успішно захистили кандидатські дисертації: Я.А. Пасічник, В.В. Сілков, Д.Т. Белешко, В.В. Коваль, О.М. Павелків, Н.А. Сяська, О.П. Приймак, Н.О. Генсіцька-Антонюк. Професор Пасічник Ядвіга Августівна – заслужений працівник освіти.

У різні роки викладачі кафедри займали керівні посади. Так, на даний час Валерій Васильович Сілков – декан педагогічного факультету РДГУ, доцент Сяська Наталія Андріївна – заступник декана на педагогічному факультеті.

Викладачі кафедри математики з методикою викладання завжди розробляли і розробляють актуальні проблеми навчання математики у школі і вузі. Так, вчителі України із задоволенням використовували і використовують методичні посібники, підготовлені на кафедрі. Серед них не можна не назвати наступні: Марнянський І.А.  Элементы математического анализа в школьном курсе математики. – М., 1964; Авраменко М.І. Уроки алгебри і початків аналізу в 9 класі. – К., 1983; Авраменко М.І. Уроки алгебри і початків аналізу в 10 класі. – К., 1984; Сілков В.В. Альбом завдань з математики для 3 класу. – К., 1988 (у співавторстві); Раухман А.С. Усні вправи з геометрії для 7-11 класів. – К., 1989; Пасічник Я.А. Елементи математичної логіки. – Рівне, РДГУ, 1998; Пасічник Я.А. Логіка. Посібник для економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Острог, - 2005; Коваль Г.П., Павелків Р.В., Сілков В.В. та ін. Зміст, дидактична структура та методичне забезпечення уроків у початкових класах (психологічні та методичні аспекти). Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Тернопіль, 2006, навчальні посібники з Грифом МОН України  Белешко Д.Т., Віннічук М.А., Крайчук О.В. Усні вправи зі стереометрії – Х.: Вид. група "Основа", 2015. – 111с., Белешко Д.Т., Віннічук М.А., Крайчук О.В. Методика розв’язування нестандартних математичних задач. Частина 1. – Х.: Вид. група "Основа", 2017. – 127с. та Белешко Д.Т., Віннічук М.А., Крайчук О.В. Методика розв’язування нестандартних математичних задач. Частина 2. – Х.: Вид. група "Основа", 2017. – 78с.

 Всього за роки існування кафедри опубліковано понад 250 наукових, науково-методичних і науково-популярних статей, розробок, посібників. Досить вагомим є внесок кафедри у методичне забезпечення навчального процесу з підготовки майбутніх вчителів. Розроблені методичні рекомендації.

Основні напрями діяльності. Основним напрямом діяльності кафедри є спеціальна, методична і практична підготовка фахівців зі спеціальностей „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика”, „Фізика і математика”, „Початкове навчання”, „Дошкільне виховання, початкове навчання” відповідно до державного стандарту вищої освіти за навчальними планами і програмами денної, заочної та екстернатної форм навчання на рівні бакалавра, спеціаліста і магістра та післядипломної освіти.

Колектив кафедри активно залучає студентів до науково-дослідної та творчої роботи через участь у проблемних і творчих групах та гуртках. Кафедрою започатковано підготовку бакалаврських, дипломних і магістерських робіт, які містять в собі матеріал з програмного забезпечення навчального процесу, елементи інформаційних та комунікаційних технологій, зокрема:  Методика навчання розв’язування планіметричних задач на побудову із використанням комп’ютера, Узагальнення і систематизація знань учнів з теми "Побудова графіків функцій" з допомогою комп’ютера (наук. кер. доц. Н.А.Сяська), Програмно-методичне забезпечення курсу "Математика " в умовах КМСОНП, Застосування мультемедійних програмних засобів на уроках математики (наук. кер. проф. В.В.Сілков), Методичне забезпечення курсу "Викладання математики в спеціалізованих класах" (наук. кер. доц. Г.М.Кирилецька), Методичне забезпечення курсу "Гурткова робота з математики" (наук. кер. доц. Д.Т.Белешко), Методика застосування інтеграла Фур’є у класах з поглибленим вивченням математики (наук. кер. доц. В.В.Коваль) та ін.

Досить вагомим є внесок кафедри у методичне забезпечення навчального процесу з підготовки майбутніх вчителів. З 2004 року кафедри приймає участь у педагогічному експерименті з кредитно-модульної системи організації навчального процесу для спеціальностей «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика.», «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика, математика» та «Дошкільне виховання, початкове навчання», а з 2006-2007 навчального року – для спеціальності «Початкова освіта». Приймаючи участь у педагогічному експерименті з КМСОНП, викладачі кафедри створили навчальні програми з урахуванням докорінного оновлення наукової інформації, сформували залікові кредити, розробили систему обліку рейтингової оцінки знань, умінь і навичок студентів за КМСОНП, підготували семестрові завдання для самостійної та індивідуальної роботи, створили друковані та комп’ютерні варіанти методичних посібників, лекцій та інших матеріалів. Методична робота кафедри спрямована на забезпечення якісної підготовки фахівців через розробку навчальних і робочих навчальних програм, текстів лекцій, вказівок до практичних і лабораторних занять, курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт, різних видів практик, самостійної та індивідуальної роботи студентів, модульних і комплексних контрольних робіт тощо. Вказані матеріали з дисциплін, які читаються по кафедрі, представлені в навчально-методичних комплексах як у друкованому, так і в електронному варіантах, котрі постійно доповнюються та поновлюються.

Значна увага кафедри спрямовується на впровадження у навчальний процес інтерактивних технологій (проблемні лекції, дискусії із мозковим штурмом, моделювання уроків, проектування ситуацій тощо). При організації навчального процесу викладачі інтенсивно розробляють і впроваджують педагогічні інноваційні технології: особистісно-орієнтоване навчання, розвивальне навчання, ділові та рольові ігри, проблемні лекції, показові уроки за різними системами навчання тощо. Серед нововведень особливу групу становлять індивідуальні навчально-дослідні завдання (навчальний проект) студентам як окремий вид  самостійної роботи творчого характеру. Цю роботу ми спрямовуємо на формування у студентів світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, набуття майбутніми фахівцями соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування духовності. Такі підходи сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього компетенцій майбутнього спеціаліста, навичок майбутнього організатора, керівника.

У науковому плані кафедра плідно працює над  науково-дослідною темою «Формування у майбутніх вчителів фахових компетентностей з математики» (керівник проф. Крайчук О.В.). Досліджено основні засади формування математичних компетентностей у вчителів математики та вчителів початкового навчання. Виділено визначальні фактори, що впливають на формування знань, умінь та навичок майбутніх вчителів математики та початкового навчання. Розроблено рекомендації для викладачів кафедри по вдосконаленню процесу викладання навчальних дисциплін з метою більш якісного формування вказаних компетентностей.

Back to top