Наукова школа
“Розвиток життєтворчості особистості”

Науковий керівник  Ямницький Вадим Маркович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Рівненський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського (1990 р.), спеціальність “Математика і фізика”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук “Вплив емоціогенних ситуацій на творчу діяльність учнів” за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія (1993 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук “Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості в дорослому віці” за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія (2005 р.).

В. М. Ямницький – автор понад 110 наукових і навчально-методичних праць: статті у фахових виданнях, монографії, навчальні посібники. Головні з них:

 1. Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості / В. М. Ямницький // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2005. – Вип. 662. – С. 166–171.
 2. Психологічні особливості розвитку життєтворчої активності особистості: експериментальний аспект / В. М. Ямницький // Педагогіка і психологія професійної освіти. – № 4. – 2005. – С. 132–140.
 3. Життєва криза дорослого віку як мотиватор життєтворчої активності особистості / В. М. Ямницький // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: психологічні науки. – Серія 12. – 2005. – Випуск 6 (30). – С. 7–15.
 4. Теоретичні аспекти технології розвитку життєтворчої активності особистості / В. М. Ямницький // Гуманітарні науки. – № 2. – 2005. – С. 48–54.
 5. Особистість і сутність у психології життєтворчості / В. М. Ямницький // Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України “Наука і освіта”. – № 3-4. – 2006. – С.72–74.
 6. Розвиток життєтворчої активності особистості: теорія та експеримент : монографія / В. М. Ямницький. – Одеса: ПНЦ АПН України – СВД Черкасов М. П., 2006. – 362 с.
 7. Життєтворчість і психотерапія / В. М. Ямницький // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – 2007. – Вип.3-4. – С.75–80.
 8. Психотерапія у сутнісному вимірі / В. М. Ямницький // Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України “Наука і освіта”. – 2007. – № 1-2. – С.43–45.
 9. Типологія життєвих криз дорослого віку в контексті проблеми життєтворчості особистості / В. М. Ямницький // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – 2007. – № 13. – С.130–133.
 10. Системний аналіз феномена життєтворчості особистості / В. М. Ямницький // Психологія і суспільство. – 2009. – № 4. – С.145–152.
 11. Професійний розвиток особистості в контексті психології життєтворчості / В. М. Ямницький // Освіта регіону. Психологія, політологія, комунікації. – Рівне: ун-т “Україна”. – 2010. – С.94-96.

Проблематика наукової школи. Теоретичне обґрунтування та практичне (технологічне) забезпечення розвитку життєтворчої активності особистості.

Вектори пошуку: конкретизація й обґрунтування теоретико-методологічних і методичних засад розвитку життєтворчої активності особистості; здійснення системного вивчення феномена життєтворчості на основі системного моделювання; концептуалізація феноменів “життєтворчість”, “життєтворча активність” особистості; визначення психологічних чинників розвитку життєтворчої активності; обґрунтування, розробка й експериментальна апробація технології розвитку життєтворчої активності особистості; виявлення закономірностей й тенденцій розвитку життєтворчої активності особистості в умовах цілеспрямованого психологічного впливу.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом В. М. Ямницького:

 1. Петренко Г. К. Розвиток координаційних здібностей учнів 5-6 класів у процесі навчання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення / Г. К. Петренко; Миколаїв. держ. пед. ун-т. – Миколаїв, 2002.
 2. Савчук Л. О. Формування комунікативних умінь у дітей шестирічного віку із затримкою психічного розвитку : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 – корекційна педагогіка / Л. О. Савчук; Ін-т спец. педагог. АПН України. – К., 2006.
 3. Бабак К. В. Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія / К. В. Бабак; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2011.
 4. Демчук О. О. Психологічні чинники формування життєвої компетентності майбутніх практичних психологів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна і вікова психологія / О. О. Демчук; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К., 2013.

Керівництво держбюджетними темами

 1. Розвиток життєтворчої активності особистості (№держ. реєстр. 0109U000499). Термін виконання 2009 – 2010 рр.
 2. Розвиток життєвої компетентності особистості (№держ. реєстр. 0111U001029). Термін виконання 2011-2012 рр.

Back to top