Наукова школа
“Актуальні питання бібліографознавства, бібліотекознавства, документології”

Науковий керівник – Швецова Галина Миколаївна, доктор історичних наук, професор кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Східно-Сибірський державний інститут культури, м. Улан-Уде (1966 р.), спеціальність “Бібліотекознавство і бібліографія”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Критико-библиографический журнал “Книга и революция” (1920–1923 гг.) и его роль в становлении советской библиографии” за спеціальністю 736 –бібліографія і бібліотекознавство (1972 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук “Документ і книга в системі соціальних комунікацій” за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (2002 р.).

Г. М. Швецова – автор понад 290 наукових і навчально-методичних праць: монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, матеріалах і тезах конференцій. Основні з них:

 1. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. Н. Швецова-Водка, Г. В. Сілкова, Л. О. Черепуха, М. П. Лико, Ж. В. Бабенко, М. С. Пацко. – К. : Кн. палата України, 1998. – 116 с.
 2. Типологія документа : навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Кн. палата України, 1998. – 79 с.
 3. Типологія книги : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. культури і мистецтв / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. ін-т культури. – К. : Кн. палата України, 1999. – 68 с.
 4. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Рівне : РДГУ, 2000. – 205 с.
 5. Документ і книга в системі соціальних комунікацій : [монографія] / Г. М. Швецова-Водка. – Рівне : РДГУ, 2001. – 437 с.
 6. Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Рівне : РДГУ, 2003. – 168 с.
 7. Віртуальна довідка – новий вид інформаційних послуг бібліотеки / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотеки Рівненщини: інновації, досвід роботи : зб. ст. / Рівнен. обл. держ. адміністрація, Обл. упр. культури, Рівнен. держ. обл. б-ка. – Рівне : Перспектива, 2004. – С. 48–59.
 8. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – К. : Кондор, 2004. – 217 с.
 9. Видовая классификация библиографии в проблематике библиографоведения / Г. Н. Швецова-Водка // Российское библиографоведение: итоги и перспективы : сб. науч. ст. – М. : Фаир-пресс, 2006. – С. 287–352.
 10. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с.
 11. Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. – М. : Рыбари ; Киев : Знання, 2009. – 487 с.
 12. Документ в свете ноокоммуникологии : науч.-практ. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. – М. : Информ. центр сотрудничества “Литера”, 2010. – 381 с.
 13. Документальна комунікація як об’єкт  загальної теорії документології  / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 2. – С. 49–53.
 14. Концепції сучасного документознавства : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напряму 8.020105 “Документознавство та інформ. діяльність” / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; авт.-уклад. Г. М. Швецова-Водка. – Рівне : РДГУ, 2010. – 119 с.
 15. Бібліотека як документальна комунікаційна система / Г. М. Швецова-Водка // Бібл. вісник. – 2011. – № 6. – С. 3–7.
 16. Документознавство : словник-довідник термінів і  понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2011. – 319 с.
 17. Документологія : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напряму 8.020105 „Документознавство та інформ. діяльність” / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; авт.-уклад. Г. М. Швецова-Водка. – Рівне, 2011. – 109 с.
 18. Історіографія документознавства / Г. М. Швецова-Водка // Слов’янський світ і Україна : зб. наук. пр. на пошану ректора Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту, проф. Руслана Постоловського / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Видавець О. Зень, 2011. – С. 488–497.
 19. Місце книги у соціальному комунікаційно-інформаційному процесі / Г. Швецова-Водка // Книга в сучасній культурі України. У 2-х т. Т. 1. Хрестоматія / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Біла Церква : Вид. Пшонківський О. В., 2011. – С. 387–398.
 20. Покликання – бібліотекар : до 40-річчя вищої бібліотечної освіти у Рівному / І. В. Мілясевич, В. М. Жук, Г. М. Швецова-Водка, В. Д. Ясьмо ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ф-т докум. комунікацій та менедж., Каф. бібліотекознавства і бібліогр. – Рівне : [РДГУ], 2011. – 282 с.
 21. Складові системи документальних комунікацій / Г. М. Швецова-Водка // Бібл. вісник. – 2011. – № 1. – С. 37–42.
 22. Теорія, історія, організація та методика бібліографії : вибрані праці / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Дятлик М. С., 2011. – 495 с.
 23. Библиографоведение. Документология : сборник статей / Г. Н. Швецова-Водка. – Saarbrucken, Germany : Palmarium Academic Publishing : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. –372 с. – ISBN 978-3-8473-9490-7
 24. Новая дифференциация и интеграция книговедческого знания / Г. Н. Швецова-Водка // Румянцевские чтения – 2013 : материалы междунар. науч. конф. (16–17 апр. 2013) / Рос. гос. б-ка. – Москва : Пашков дом, 2013. – С. 319–325.
 25. Термінологічні проблеми бібліології / Галина Швецова-Водка // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. і права. – К., 2013. – Вип. 7. – C. 106–112.

Проблематика наукової школи. Дослідження в межах бібліологічних наукових дисциплін: книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства. Актуальні і малодосліджені питання з історії та сучасного стану книжкової, бібліотечно-бібліографічної справи в Україні.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Г. М. Швецової:

 1. Шатрова М. Б. Документні ресурси української бібліографії образотворчого мистецтва (1996–2005): склад, зміст, особливості розвитку : автореф. дис. … канд. іст. наук :   27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / М. Б. Шатрова ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010.
 2. Трачук Л. Ф. Комп’ютерізація бібліографічної діяльності бібліотек в Україні (1991–2009 рр.): основні напрями розвитку бібліографування та бібліографічного обслуговування : автореф. дис. … канд. іст. наук:   27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Л. Ф. Трачук ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010.
 3. Остапчук Ю. А. Інформаційно-бібліографічна система університетської бібліотеки : зміст, організація, використання : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Ю. А. Остапчук ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011.
 4. Промська О. Л. Розвиток і сучасний стан метабібліографії в Україні (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук: 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / О. Л. Промська; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011.

Back to top