Наукова школа
“Історія слов’янських народів”

Науковий керівник  Постоловський Руслан Михайлович, кандидат історичних наук, член-кореспондент Академії педагогічних і соціальних наук, член-кореспондент Міжнародної слов’янської академії, заслужений діяч науки і техніки України, президент Центру міжнародних геополітичних систем, міжрегіональних політичних проблем, регіональних проблем надрокористування “Геополітика”, професор кафедри всесвітньої історії, ректор Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут (1972 р.), спеціальність “Історія” .

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук “Розвиток інтернаціонального співробітництва між молодіжними організаціями СРСР і ЧССР в процесі соціалістичної інтеграції (1969-1977 рр.)” за спеціальністю 09.00.02 – теорія наукового комунізму (1982 р.).

Р. М. Постоловський – автор понад 300 наукових праць: статті у фахових виданнях, монографії, підручники і навчальні посібники з грифом МОН України. Головні з них:

 1. Основи конституційного права : навч.посіб. / Р. М. Постоловський, Є. Б. Тихомирова, Л. О. Шелюк [та ін.]; за ред.: Р. М. Постоловського, Є. Б. Тихомирової; М-во освіти і науки України, РІС КСУ. – К., 1997. – 106 с.
 2. Історія західних та південних слов'ян: XX століття: навч. посіб./ Р. М. Постоловський, Є. П. Пугач, С. Ю. Страшнюк. – Харків, 1998. – 340 с.
 3. Короткий довідник з комплексного країнознавства: (методика країнознавчих досліджень, основні поняття та визначення, країни, персоналії) / Р. М. Постоловський, М. Д. Будз, С. С. Троян. – К., 2000. – 120 с.
 4. Світ на зламі епох: історія кінця XIX – середини ХХ ст.: навч. посіб. для студ. вузів / Р. М. Постоловський, С. С. Троян, В. Ф. Федорак ; М-во освіти і науки України. – К., 2000. – 240 с.
 5. Алмаз / Р. М. Постоловський, Е. І. Черней, А. Д. Калько. – Рівне: РІС КСУ, 2001. – 104 с.
 6. Золото / Р. М. Постоловський, Е.І. Черней, А. Д. Калько. – Рівне: РІС КСУ, 2001. – 135 с.
 7. Платина / Р. М. Постоловський, Е. І. Черней, А. Д. Калько. – Рівне: РІС КСУ, 2001. – 84 с.
 8. Проблемы государственного регулирования системы недропользования в Украине / Р. М. Постоловский, Э. И. Черней, А. Д. Калько. – Ровно: РИС КСУ, 2001. – 166 с.
 9. Уран / Р. М. Постоловський, Е. І. Черней, А. Д. Калько. – Рівне: РІС КСУ, 2001. – 247 с.
 10. Драгоценные материалы / Р. М. Постоловский, Э. И. Черней, А. Д. Калько. – Ровно: РИС КСУ, 2002. – 464 с.
 11. Научные основы охраны недр / Э. И. Черней, Н. Г. Лустюк, Р. М. Постоловский [и др.]. – Рівне: ППДМ, 2006. – 476 с.
 12. Вища педагогічна освіта і наука України: історія сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область / Ред. рада вид.: В. Г. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол. тому : Р. М. Постоловський  (гол.) [та ін.]. – К.: Знання України, 2010. – 383 с.
 13. Рівненський державний гуманітарний університет: історія та розвиток (1940-2010 рр.)” / за ред. професора Р. М. Постоловського. – Рівне: Волинські обереги, 2012. – 316 с.

Відкриття, авторські свідоцтва,  патенти

 1. Закономерность количественного распределения минералов в техногенных россыпях / Р. М. Постоловский, Э. И. Черней, С. В. Кравец // Вісн. РДТУ. – Рівне, 2001.
 2. Явление глобально проявляющихся быстропротекающих геомеханических и термогидромеханических изменений в горных породах Мирового океана в период землетрясений и разработки месторождений углеродов / Р. М. Постоловский, Э. И. Черней, С. В. Кравец // Вісн. РДТУ. – Рівне, 2001. – Вип. 1(8).
 3. Закономерность количественного распределения минералов в техногенных золото- и алмазосодержащихся россыпях. Открытие № 214. Рег. № 257 от 17.10.2002 г. / Э. И. Черней, Р. М. Постоловский, О. Э. Черней [и др.]
 4. Свойство месторождений углеродов. Открытие. Рег. № 226, 25.01.2002 г. / Э. И. Черней, Р. М. Постоловский, С В. Кравец [и др.]
 5. Закономерная связь между понятиями территория государственная и государственная граница. Открытие. Рег. № 265 от 21.02.2003 г. / Э. И. Черней, Р. М. Постоловский, А. Д. Калько [и др.] (Приоритет 18 июня.2002 г.) ; (Приоритет 4 сент.2002 г. Рег. № 265).
 6. Закономерность снижения радиоактивности техногенных формаций при бактериальном выщелачивании урана. Открытие. Рег. № 318. Приоритет 26 дек.2003 г. / Э. И. Черней, Н. П. Сорока, А. Ф. Булат, С. Б. Тулуб, И. А. Садовников, Р. М. Постоловский, А. Д. Калько, Я. Б. Петривский, С. Р. Постоловский, О. Э. Черней.
 7. Закономерная связь между понятиями территория государственная и государственный терроризм. Открытие. Рег. № 305. Приоритет 27 июня2003 г. ; (от 12.05.2004) / Э. И. Черней, Н. П. Сорока, Р. М. Постоловский [и др.] (Открытия в области геополитики, диплом №20-S) // Вісн. РДТУ. – Рівне, 2003. – Вип. 3(22). – С. 23.

Проблематика наукової школи. Досліджуються теми політичної системи, соціальних питань, економічного розвитку, міжнародних взаємозв’язків між державами: історія розвитку країн Східної і Південної Європи; соціально-політичні і культурні взаємовідносини між західними, східними, південними слов’янами; процеси демократизації в країнах Східної і Південної Європи; встановлення ринкових відносин у слов’янських країнах; взаємозв’язки слов’янських народів з Україною; слов’янські народи в житті України.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Р. М. Постоловського:

 1. Сніжко В. М. Культура російських меншин в Україні: проблеми функціонування та розвитку (90-і роки ХХ ст.): автореф. дис. … канд.іст. наук: 17.00.01 –  теорія та історія  культури / В. М. Сніжко;  Київський державний університет культури і мистецтв. – К., 1999.
 2. Терешко Ю. М. Демократичний рух у Чехословаччині (1945-1968 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія / Ю. М. Терешко;  Ін-т археографії і джерелознавства НАН України. – К., 1999.
 3. Герман Н. В. Історико-педагогічний аспект проблеми безпеки життєдіяльності (на матеріалах літературно-педагогічної спадщини українських просвітителів кінця ХІХ – поч. ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Н.В.Герман; КНУ ім. Шевченка. – К., 2001.
 4. Слесаренко А. В. Антитоталітарні демократичні рухи в Чехословаччині (1969-1989 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук:  07.00.02 – всесвітня історія / А. В. Слесаренко;  Київ. славіст. ун-т. – К., 2007.
 5. Олексієвець Т. І. Формування та розвиток міст Чехії (1197-1305 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук:  07.00.02 – всесвітня історія / Т. І. Олексієвець ; Київ. славіст. ун-т. – К., 2007.
 6. Десятинчук І. О. “Празька весна” 1968 р.: становлення громадянського суспільства : автореф. дис. … канд. іст. наук:  07.00.02 – всесвітня історія / І. О. Десятничук ; Київ. славіст. ун-т. – К., 2007.
 7. Вєтрова І. М. Розвиток альтернативної середньої освіти у США (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова / І. М. Вєтрова. – К., 2007.
 8. Мартинчук І. І. Внутрішньополітичний розвиток Словацької республіки в контексті Євроатлантичної інтеграції (1992-2004 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук:  07.00.02 – всесвітня історія / І. І. Мартинчук ; Київ. славіст. ун-т. – К., 2010.
 9. Карпухіна Т. О. Відносини між українцями і поляками на початковому етапі Другої світової війни (вересень 1939 – червень 1941 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук:  20.02.22 – військова історія / Т. О. Карпухіна ; Нац.  ун-т “Львів. політех”. – Л., 2010.
 10. Троян П. С. Формування політики німецького колоніалізму (1841-1884 рр.) : автореф.  дис. … канд. іст. наук:  07.00.02 – всесвітня історія / П. С. Троян ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2010.
 11. Ворон О. П. Участь громадських організацій Чехословаччини у суспільно-політичному житті держави в 1918-1938 рр. : автореф. дис. … канд. іст. наук:  07.00.02 – всесвітня історія / О. П. Ворон  ;  Київ. славіст. ун-т. – К., 2010.
 12. Крет Р. М. Зовнішня політика Білорусі в умовах інтеграційних трансформацій Східної Європи : автореф. дис. … канд. політ. наук:  23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Р. М. Крет ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2010.
 13. Дзюбишина Н. Б. Педагогічний реформізм у Чехословаччині в міжвоєнний період (1918 – 1938 рр.) :  автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т / Н. Б. Дзюбишина. – Рівне, 2011.
 14. Михальчук Р. Ю. Голокост на території Рівненщини під час нацистської окупації (1941-1944 рр.): автореф.  дис. … канд. іст. наук:  07.00.01 – історія України / Р. Ю. Михальчук; Національний університет “Острозька академія”. – Острог, 2014.

Back to top