Наукова школа
“Системний підхід у теорії і практиці навчання”

Науковий керівник  Малафіїк Іван Васильович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної і соціальної педагогіки та управління освітою Рівненського державного гуманітарного університету, член-кореспондент Міжнародної академії педагогічних і соціальних наук, академік Української Академії акмеологічних наук.

Фахова освіта. Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки (1964 р.), спеціальність “Фізика та загальнотехнічні дисципліни”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Підвищення ефективності шкільного фізичного експерименту з механіки у восьмому класі (системний підхід)” за спеціальністю 13.00.02 – методика викладання фізики (1986 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора  педагогічних наук “Теорія і практика формування системності знань у старшокласників” за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання (2007 р.).

Професором І. В. Малафіїком розроблено методологію та методику застосування системного підходу до вивчення дидактичних явищ, процесів, фактів, розкрито сутність системності знань, яка заснована на органічній єдності системних і змістових зв’язків, він показав, що системність знань є результатом інтегративного об’єднання ієрархічних функціональних, структурних та емерджентних властивостей системи знань. Уведено у науково-педагогічний обіг нове тлумачення системності знань та дидактичного принципу системності. Досліджено будову системи знань на основі її функціонально-морфологічної системної структури, розроблено метод наукового та навчального пізнання з використанням “системної призми”. Показано, що за певних умов функціонально-морфологічна системна структура стає внутрішнім психічним когнітивним новоутворенням  і носієм розумового розвитку,  що реалізується у системно-розвивальному  навчанні. Доведено, що системність знань формується внаслідок одночасного засвоєння змісту навчання та його організації в систему на основі функціонально-морфологічної системної декомпозиції предметних знань. Обґрунтовано положення про те, що системність – це якість складного знання, основним шляхом формування якого є рух навчального пізнання від предмето- до системо центризму на основі багатомірного впорядкування знань та зміни стратегій навчання.

Вищенаведені положення були покладені в основу створення нового навчального посібника “Дидактика: теорія і практика навчання”.  Розроблено рівневу 12-бальну шкалу оцінювання навчальних досягнень учнів, яка  з успіхом використовувалася у школах м. Рівне і Рівненської області з 1994 р. по 2000 р., її основні положення були враховані у новому варіанті міністерської шкали оцінювання навчальних досягнень учнів.

Іван Васильович Малафіїк – член редакційних колегій наукових видань Рівненського державного гуманітарного університету та Української Академії акмеологічних наук. У період каденції спеціалізованої Вченої Ради К 47.053.01, що діяла у Рівненському державному гуманітарному університеті у 2009-2011 роках, був її головою, член докторської спеціалізованої вченої ради в Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка.

І. В. Малафіїк – автор більше 150 наукових і навчально-методичних праць: статті у фахових виданнях, монографії, навчальні посібники з грифом МОН України. Головні з них:

 1. Учителі-методисти радять і пропонують : посіб. для вчит. / І. В. Малафіїк; упоряд. А. Я. Самардак / під. ред. О. І. Бугайова. – К.: Радянська школа, 1990. – С.170–188.
 2. Урок в сучасній школі: питання теорії і практики: кн. для вчителя / І. В. Малафіїк; Рівн. ін-т підвищ. кваліфікації пед. кадрів. – Рівне, 1997. – 175 с.
 3. Фізика. Частина 1. Основні поняття механіки : експерим. навч. посіб. для 9-го класу / І. В. Малафіїк. – Рівне: Рівн. держ. пед. ін-т, 1997. – 60 с.
 4. Фізика. Частина 2. Механічні явища : експерим. навч. посіб. для 9-го класу / І. В. Малафіїк. – Рівне: Рівн. держ. пед. ін-т, 1997. – 197 с.
 5. Фізика: 9 кл.: експерим. навч. посіб. для серед. загальноосвіт. шк., гімназії та кл. негуманіт. профілю / І. В. Малафіїк. – 2-е вид., випр. і допов. – Рівне, 1998. – 347 с.
 6. Шкільний підручник у формуванні системності знань / І. Малафіїк // Проблеми сучасного підручника: зб. пр. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С. 29–31.
 7. Побудова моделі функціональної структури морфологічних компонентів системи знань школярів / І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – Рівне: РДГУ, 2000. – Вип. 11. – С. 110–114.
 8. Метод системно-змістової декомпозиції / І. Малафіїк // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін : зб наук.-метод. пр. РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2000. – Вип. 2. – С. 116–119.
 9. Системний підхід у дидактиці / І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – Рівне: РДГУ, 2002. – Вип. 23. – С. 4–9.
 10. Система знань як результат суб'єкт-об'єктної взаємодії / І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – Рівне: РДГУ, 2003. – Вип. 27. – С. 6–12.
 11. Дидактика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Малафіїк. – Рівне: РДГУ, 2003. – 470 с.
 12. Дидактика : навч. посіб. для студ. пед. спец. і вчителів / І. В. Малафіїк. – К.: Кондор, 2004. – 398 с.
 13. Системний підхід у теорії і практиці навчання : монографія / І. В. Малафіїк; М-во освіти і науки України, РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2004. – 439 с.
 14. Процес навчання крізь призму синергетики / І. В. Малафіїк // Нова пед. думка. – 2005. – № 2. – С. 8–12.
 15. Системний характер формування понять у школярів / І. В. Малафіїк // Наукові записки Ніжинського державного університету. – Ніжин, 2006. – С. 37–45.
 16. Системність знань як їх якість : монографія / І. В. Малафіїк. – Рівне: РДГУ, 2007. – 385 с.
 17. Системність – якість знань : [монографія] / І. В. Малафіїк; М-во освіти і науки України, РДГУ. – Рівне: [РДГУ], 2008. – 383 с.
 18. Дидактика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Малафіїк. – К.: Кондор, 2009. – 395 с.
 19. Рівневий характер завдань навчального тесту – необхідна умова його валідності та об’єктивності / І. Малафіїк // Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві : матер. міжнар. наук.-практ. конф.. – К. : НПУ, 2010. – С. 46–47.
 20. Рівневий характер засвоєння знань як базова основа для створення навчальних тестів / І. Малафіїк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Серія № 5. – Вип. 23. – С.179–185.

Проблематика наукової школи. Відкриття інваріантності функціонально-морфологічної системної структури та дослідження методу системно-змістової декомпозиції знань у формі “системної призми”, нове тлумачення системності знань і дидактичного принципу системності створюють широкі можливості для формування системності мислення, поглиблення і розширення систем знань різних рівнів ієрархії з усіх навчальних дисциплін як у загальноосвітній, так і у вищій школі. Напрями дослідження, що пов’язані із застосуванням системного підходу в теорії і практиці навчання:

 1. Створення принципово нових  навчальних посібників і підручників. Принципова новизна полягає в тому, що зміст навчання повинен бути побудований на основі руху пізнавальної думки від предмето- до системоцентризму; дослідження методики роботи з ними на основі новостворених навчальних програм.
 2. Реалізація вище викладених положень необхідно приводить до системно-розвивального навчання у 8-9 класах загальноосвітньої школи та до необхідності дослідження закономірностей цього виду розвивального навчання; оскільки темп розумового розвитку у старшому шкільному віці дуже низький, то планування і реалізація цілей розвивального навчання не може дати значного позитивного результату. У зв’язку з цим виникає необхідність вибрати новий напрям не лише змістового, але й організаційного і методично-технологічного забезпечення, що створює базу для нової парадигми навчання.
 3. Реалізація вище викладених положень необхідно приводить до системно-розвивального навчання у 8-9 класах та до необхідності дослідження закономірностей цього виду розвивального навчання. Оскільки темп розумового розвитку у старшому шкільному віці низький, то з цього слідує, що планування і реалізація цілей розвитку не може дати бажаного позитивного результату.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом І. В. Малафіїка:

 1. Кривко М. П. Організаційно-педагогічні основи індивідуалізації підготовки менеджерів освіти шкільного рівня : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / М. П. Кривко; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1996.
 2. Шевчук О. А. Формування системи валеологічних знань учнів основної школи у процесі навчання основ здоров’я : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) / О. А. Шевчук; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2011.
 3. Галатюк М. Ю. Дидактичні умови формування навчально-пізнавальної компетентності в процесі вивчення природничих дисциплін : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.09 – теорія навчання / М. Ю. Галатюк; Терноп. нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. – Т., 2012.
 4. Маланюк Н. М. Розвиток творчих математичних здібностей учнів ліцею засобами інформаційних технологій : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.09 – теорія навчання / Н. М. Маланюк; Терноп. нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. – Т., 2014.

Back to top