Наукова школа
“Підготовка майбутніх учителів до професійно-педагогічної діяльності”

Науковий керівник  Литвиненко Світлана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри практичної психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Рівненський державний педагогічний інститут імені Д. З. Мануїльського (1984 р.), спеціальність “Педагогіка і методика початкового навчання, музика”.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Українська народна казка як засіб гуманістичного виховання молодших школярів” за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (1994 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук “Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності” за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (2005 р.).

С. А. Литвиненко – автор понад 130 наукових і навчально-методичних праць: статті у фахових виданнях, монографії, навчальні посібники з грифом МОН України. Головні з них:

 1. Соціально-педагогічна підготовка майбутнього вчителя: монографія / С. А. Литвиненко. – Одеса: СВД Черкасов М.П.; Рівне: РДГУ, 2004. – 302 с.
 2. Основи ігротерапії: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / С. А. Литвиненко.  – Одеса: ПНЦ АПН України, 2007. –199 с.
 3. Основи соціально-педагогічної діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / С. А. Литвиненко. – Одеса: ПНЦ АПН України, 2007. – 187 с.
 4. Ігротерапія: навч. посіб. / С. А. Литвиненко.  – К.: Шкільний світ, 2010. – 128 с.
 5. Професійно-педагогічна діяльність: структурний аналіз / С. А. Литвиненко // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Ушинського: зб. наук. пр. – 2006. – №3-4. – С.53-60.
 6. Професіографічний моніторинг якості підготовки майбутніх учителів початкових класів у контексті реалізації принципів Болонського процесу / С. А. Литвиненко // Нова педагогічна думка. – 2006. – №1. – С. 27-31.
 7. Виховний простір сучасної початкової школи: актуалізація педагогічних ідей В. Сухомлинського / С. А. Литвиненко // Наукові записки. – Серія: пед. науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 78(1). – С.174-178.
 8. Гуманістичні засади сучасного освітнього розвитку / С. А. Литвиненко // Науковий вісник ПДПУ ім. К. Ушинського: зб. наук. пр. – 2008. – №12. – С.120-124.
 9. Моральне виховання дітей у сучасній соціальній ситуації розвитку / С. А. Литвиненко // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Ушинського: зб. наук. пр. – 2009. – №4-5. – С.113-118.
 10. Сім'я як цінність у виховній спадщині В. Сухомлинського  / С. А. Литвиненко // Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Херсон: вид-во ХДУ, 2009. –  Вип. 53. –С.139-144.
 11. Ігротерапія як засіб психологічної допомоги дітям і підліткам / С. А. Литвиненко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. пр.: наук. зап. РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2010. – Вип. 43. – С.4-6.

Проблематика наукової школи. Теоретичне обґрунтування та практичне (технологічне) забезпечення підготовки майбутніх учителів до професійно-педагогічної діяльності.

Вектори пошуку: обґрунтування теоретико-методологічних і методичних засад професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів; вивчення “підготовки” та “готовності до професійно-педагогічної діяльності” на основі системного, особистісно-діяльнісного, інтегративного, культурологічного методологічних підходів; розробка й експериментальна апробація змістово-дидактичних засад підготовки майбутніх учителів початкових класів у ВНЗ; обґрунтування теоретико-методичних основ впровадження професіографічного моніторингу для діагностико-прогностичного аналізу і коригування процесу професійно-педагогічної підготовки студентів; удосконалення організаційно-педагогічних основ використання в навчальному процесі ВНЗ потенціалу педагогічної практики і самостійної роботи студентів, інтерактивних методів і форм навчання; вивчення й розробка теоретико-методичних засад ігротерапії як засобу психолого-педагогічної допомоги дітям і підліткам.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом С. А. Литвиненко:

 1. Ковальова Н. О. Підготовка студентів до навчання дітей 6-7 років техніки читання: автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Н. О. Ковальова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. – Одеса, 2000.
 2. Казанжи І. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позаурочної виховної роботи: автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / І. В. Казанжи ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2002.
 3. Павелків К. М. Формування рефлексивної культури у процесі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів: автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / К. М. Павелків; Південноукр. держ. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2011.
 4. Шурин О. І. Формування емпатійної культури майбутніх учителів початкових класів у фаховій підготовці: автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / О. І. Шурин ; Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – Житомир, 2014.

Back to top